Përmbledhje Ekzekutive e Paketës së Punës 4 (WP4)

Përmbledhje Ekzekutive e Paketës së Punës 4 (WP4)

Përmbledhje Ekzekutive e Paketës së Punës 4 (WP4)

Sugjerohen 3 module të reja për kurrikulën e studimeve universitare

Module të reja të lidhura me identifikimin e rrezikut dhe menaxhimin përkatës janë propozuar të përfshihen në kurrikulën e 4 institucioneve të arsimit të lartë në vëndet partnere, të përfaqsuar nga Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT), Universiteti i Sarajevës (UNISA), Universiteti i Bihacit (UNBI) dhe Universiteti i Malit të Zi (UoM). Përmbajtja dhe tematikat e detajuara të moduleve u dakordësuan me stafin e institucioneve të arsimit të lartë në vëndet partnere, ku gjithashtu stafi u trajnua nëpërmjet mësimdhënies së drejtëpërdrejtë dhe sigurimit të literaturës më të avancuar në lidhje me temat, në gjuhën angleze. Nga konsorciumi i projektit RiskMan u sugjeruan 3 module të reja, si më poshtë:

Moduli 1: Biologjia e Organizmave Alokton Ujor,

Moduli 2: Impaktet e Organizmave Alokton Ujor,

Moduli 3: Analiza e Riskut dhe Menaxhimi i Llojeve Ujore Aloktone

 

Testimi pilot

Pikërisht, një testim pilot u realizua për të vlerësuar konsistencen e moduleve të reja të propozuara dhe për të përcaktuar përfshirjen dhe interesin e studentëve të institucioneve të arsimit të lartë në vëndet partnere, ku do të implementohen të tilla module. Përpara testimit, partnerët e vëndeve të programit (MSKU, iSea, UNIPA, HIO, EKOMENLOG dhe UNIZG) përgatitën materialet për mësimdhënien në gjuhën angleze drejtuar stafit të institucioneve të arsimit të lartë të vëndeve partnere, ku gjithashtu realizuan një seri trajnimesh frontale (online) për stafin e përfshirë në mësimdhënie. Testimi pilot u realizua në periudhën kohore 13-18 Mars në UNISA dhe gjatë kësaj jave u realizua propozimi i tematikave si më poshtë në 3 modulet e reja, gjatë mësimdhënies, ku u përfshin edhe studentët:

  1. Karakteristikat Biologjike të Llojeve Invazive të Invertebrorëve Detar dhe Ujërave të Brendshëm (Moduli 1)
  2. Karakteristikat e Përgjithshme të Organizmave Ujor (Moduli 1)
  3. Impakti Ekonomik i Llojeve Invazive (Moduli 2)
  4. Introduktimi i Instrumentave për Vlerësimin e Riskut - AS-ISK (Moduli 3)
  5. Introduktimi i Instrumentave për Vlerësimin e Riskut – MaxEnt (Moduli 3)

Rezultatet dhe eksperienca nga testimi pilot u analizuan për përdorim të mëtejshme dhe për të siguruar sugjerime/komente të dobishme për vitin e ardhshëm akademik, ku gjithashtu është e volitshme të provohet të përshtaten modulet e reja sipas kritereve të insitucioneve të arsimit të lartë të vëndeve partnere. Për këtë arsye, gjatë leksioneve frontale përgjatë testimit pilot në Universitetin e Sarajevës, të mbështetura në plotësimin e formularëve të vlerësimit të trajnimeve.

 

Komentet e Përgjithshme bazuar në Vlerësimin mbi Testimin Pilot

Një total prej 17-20 studentësh morrën pjesë në testimin pilot të realizuar në Universitetin e Sarajevës. Nga analiza e rezultateve të testimit pilot dolën në pah se temat e prezantuara u mirëpritën nga studentët. Marrja e një vlerësimi “negativ” ishte i lidhur me mungesën e seksioneve praktike. Kjo nënvizon rëndësinë për studentët të integrimit të mësimeve teorike me praktikën, në vecanti lidhur me Modulin 3 – Analizën e Rriskut dhe Menaxhimin e Organizmave Ujor Alokton apo edhe Introduktimin e Instrumentave për Vlerësimin e Rriskut - AS-ISK dhe MaxEnt. Këto leksione praktike, megjithëse nuk janë përfshirë në testimin pilot për arsye të lidhura me kohën e kufizuar, u parashikuan në temat kryesore dhe ekzekutimi i tyre është tepër i rekomanduar për stafin e Universiteteve Partnere, ku do të zhvillohen leksionet. Lidhur me pyetjet “Prezantimi arrin pritshmëritë” disa përgjigje vlerësuese negative dolën të lidhura me Modulin 1 dhe 3. Arsyet për këtë vlerësim negativ mund të paraqiten si më poshtë:

- Për leksionin mbi “Karakteristikat e përgjithshme të organizmave ujor (Moduli 1), temat e trajtuara ishin tepër të përgjithshme (studentët kishin njohuri lidhur me të tilla tema pasi ishin student të Departamentit të Biologjisë) dhe nuk e tërhiqnin vëmendjen e tyre

- Për leksionet e lidhur me Introduktimit të Insitrumentave të Vlerësimit të Rriskut (Moduli 3), feedback-u negativ mund të jetë për pasojë të specificitetit të temave dhe mungesës së shembujve praktik (për shkak të kohës së kufizuar).

 

Finalizimi i moduleve të reja dhe procesi i fillimit të implementimit

Tre modulet e reja të propozuara u finalizuan në Institucionet e Arsimit të Lartë, në vëndet partnere. Për më tepër, materialet dhe pajisjet e kërkuara u përftuan dhe u instaluan në laboratore për të qenë përdorur nga studentët. Detajet për reformimin e kurrikulës së 4 Institucioneve të Arsimit të Lartë në vëndet partnere, megjithëse 3 janë modulet e reja të propozuara, jepen në detaje në tabelat 1, 2, 3 dhe 4.

INSTITUCIONI: UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

Titulli i modulit

Moduli 1: Biologjia e Organizmave Ujor Alokton

Moduli 2. Impakti i Organizmave Ujor Alokton

Moduli 3. Analiza e Rriskut dhe Menaxhimi i Organizmave Ujor Alokton

Niveli i programit të studimit

Bachelor

Bachelor

Master

Titulli i programit

Biologjia Marine dhe Akuakulturë

Biologjia Marine dhe Akuakulturë

Akuakulturë

Numri i ECTS

3

3

6

Numri i studentëve

10

10

10

A do të jetë moduli i detyrueshëm apo me zgjedhje?

Me zgjedhje

Me zgjedhje

Me zgjedhje

A është programi i studimeve i ri apo ekzistues?

Program Studimi Ekzistues

Program Studimi Ekzistues

Program Studimi Ekzistues

A është programi i akredituar apo jo?

Tashme i akredituar në të kaluaren

Tashme i akredituar në të kaluaren

Tashme i akredituar në të kaluaren

 

INSTITUCIONI: UNIVERSITETI I BIHACIT

Titulli i modulit

Moduli 1: Biologjia e Organizmave Ujor Alokton

Moduli 2. Impakti i Organizmave Ujor Alokton

Moduli 3. Analiza e Rriskut dhe Menaxhimi i Organizmave Ujor Alokton

Niveli i programit të studimit

Master (MS)

Master (MS)

Master (MS)

Titulli i programit

Ekoinxhinieri

Ekoinxhinieri

Ekoinxhinieri

Numri i ECTS

5

5

5

Numri i studentëve

priten 10

priten 10

priten 10

A do të jetë moduli i detyrueshëm apo me zgjedhje?

Me zgjedhje

Me zgjedhje

Me zgjedhje

A është programi i studimeve i ri apo ekzistues?

Ky është një program totalisht i ri, i cili aktualisht përfshin modulet. Ky program studimi është aktualisht duke u zhvilluar bazuar në rezultatet e një tjetër projekti dhe është aktualisht nën vlerësim nga Zyra e Sigurimit të Cilësisë të UNBI.

Ky është një program totalisht i ri, i cili aktualisht përfshin modulet. Ky program studimi është aktualisht duke u zhvilluar bazuar në rezultatet e një tjetër projekti dhe është aktualisht nën vlerësim nga Zyra e Sigurimit të Cilësisë të UNBI.

Ky është një program totalisht i ri, i cili aktualisht përfshin modulet. Ky program studimi është aktualisht duke u zhvilluar bazuar në rezultatet e një tjetër projekti dhe është aktualisht nën vlerësim nga Zyra e Sigurimit të Cilësisë të UNBI.

A është programi i akredituar apo jo?

Akreditimi i programit të studimit do të realizohet pas një viti nga implementimi (sipas rregullave të akreditimit të UNBI).

Akreditimi i programit të studimit do të realizohet pas një viti nga implementimi (sipas rregullave të akreditimit të UNBI).

Akreditimi i programit të studimit do të realizohet pas një viti nga implementimi (sipas rregullave të akreditimit të UNBI).

         

 

INSTITUCIONI: UNIVERSITETI I MALIT TE ZI

Titulli i modulit

Moduli 1: Biologjia e Organizmave Ujor Alokton

Moduli 2. Impakti i Organizmave Ujor Alokton

Moduli 3. Analiza e Rriskut dhe Menaxhimi i Organizmave Ujor Alokton

Niveli i programit të studimit

PhD

PhD

PhD

Titulli i programit

Programi i studimeve PhD në Biologji në Fakultetin e Shkencave të Natyrës

Programi i studimeve PhD në Biologji në Fakultetin e Shkencave të Natyrës

Programi i studimeve PhD në Biologji në Fakultetin e Shkencave të Natyrës

Numri i ECTS

10

10

10

Numri i studentëve

3-7

3-7

3-7

A do të jetë moduli i detyrueshëm apo me zgjedhje?

Me zgjedhje

Me zgjedhje

Me zgjedhje

A është programi i studimeve i ri apo ekzistues?

Programi i studimeve PhD në Biologji në Fakultetin e Shkencave të Natyrës

Programi i studimeve PhD në Biologji në Fakultetin e Shkencave të Natyrës

Programi i studimeve PhD në Biologji në Fakultetin e Shkencave të Natyrës

A është programi i akredituar apo jo?

Tashmë i akredituar

Tashmë i akredituar

Tashmë i akredituar

 

 

INSTITUCIONI: UNIVERSITETI I SARAJEVES

Titulli i modulit

Moduli 1: Biologjia e Organizmave Ujor Alokton

Moduli 2. Impakti i Organizmave Ujor Alokton

Moduli 3. Analiza e Rriskut dhe Menaxhimi i Organizmave Ujor Alokton

Niveli i programit të studimit

Master

Master

Master

Titulli i programit

Ekologji

Ekologji

Ekologji

Numri i ECTS

2

2

2

Numri i studentëve

10

10

10

A do të jetë moduli i detyrueshëm apo me zgjedhje?

Me zgjedhje

Me zgjedhje

Me zgjedhje

A është programi i studimeve i ri apo ekzistues?

Programi i Ekologjisë

Programi i Ekologjisë

Programi i Ekologjisë

A është programi i akredituar apo jo?

Tashmë i akredituar.

Tashmë i akredituar.

Tashmë i akredituar.