Партнери

Партнери

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/logo1(1).png

МУГЛА СИТКИ КОЧМАН УНИВЕРЗИТЕТ (Координатор) MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY (Coordinator)

Опис на партнерот: Универзитетот Мугла Сатки Кочман (МСКУ), основан во 1992 година како Универзитет Мугла, е сеопфатен и прогресивен државен универзитет лоциран во градската област Мугла (Егејскиот регион на Турција). Од своето основање, МСКУ се стреми кон квалитетно високо образование и истражување со цел да придонесе за социокултурниот, научниот и технолошкиот развој на Турција. Во моментов, MSKU вклучува 21 факултет, 4 постдипломски училишта и 13 стручни училишта лоцирани во центарот на градот, а исто така и во различни области. Универзитетот опслужува над 44500 студенти и вработува над 1500 академски кадар со полно работно време. Студентите на MSKU добиваат образование и обука преку модерни наставни програми во согласност со ЕКТС, од млад и динамичен тим на академици претежно со меѓународно потекло и пристапи. Се спроведуваат регионални, национални и меѓународни истражувачки проекти во кои студентите можат да учествуваат и да стекнат професионални и научни искуства. MSKU учествува во ЕУ Програми, како и други глобални партнерства и програми за размена и е домаќин на околу 1200 меѓународни студенти од над 60 различни земји. MSKU е еден од најважните акционери во регионот во однос на производство и ширење на знаењето и за јавниот и за приватниот сектор. Со овој меморандум се нагласува дека односот универзитет-индустрија како дел од јавно-приватното партнерство се во првите редови на универзитетот и другите акционери. MSKU секогаш ја потенцираше важноста на овој вид односи за регионален развој и од страна на регионалните мали и средни претпријатија, тие работат на трансформирање на вредностите на нашиот регион во проекти што можат да бидат брендирани. Во проектот ќе бидат вклучени високо квалификувани академски кадри од рибарство, наука (оддел за биологија) и факултети за менаџмент, како и членови на проектната канцеларија MSKU. Персоналот ги има сите квалитети и вештини за да го координира проектниот конзорциум за да ги постигне целите на проектот на најдобар начин.

 

  http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/1576490367_universita-degli-studi-di-palermo-png-2.jpg

УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПАЛЕРМО (УНИПА) - UNIVERSITY OF PALERMO (UNIPA)

Опис на партнерот: Универзитетот во Палермо (УНИПА) е консолидирано културнa, научнa и наставнa институција во централно-западна Сицилија. Со 16 одделенија, УНИПА ги опфаќа најважните домени на современото научно и технолошко знаење. На Универзитетот се нудат околу 122 курсеви (прв и втор циклус) годишно, како и 44 магистерски и специјализирани и 23 докторски курсеви, насочени кон обука на специфични професионални личности, честопати во соработка со надворешни институции и компании - галаксија која привлече околу 10.000 студенти на првата студиска година во текот на академска година. Истражувачите на УНИПА учат секој ден за да најдат нови решенија за прашањата поставени од природата, науката и општеството. Лабораториите се отворени за локалната заедница и ова го претставува првиот чекор за соработка помеѓу истражувачите во академскиот свет и во деловниот свет, се спроведуваат основни и применети истражувања, а на младите мозоци им се дава шанса да ја претворат својата интуиција во добра сметка. Успешниот технолошки трансфер подразбира целосна синергија на иновативни технологии, научна експертиза, производствени системи и процеси. Всушност, неопходно е да се имплементира полноправен систем, вклучително и „знаењеk, know-how“, производствени процеси, стоки, услуги и организациски и оперативни вештини. Одделот за Земја и морска наука на УНИПА (ДИСТЕМ) ќе ја претставува УНИПА во Проектот благодарение на големата експертиза на УНИПА во општа и експериментална екологија, морска биологија, екологија на инвазивни видови, ќе може да ги опфати повеќето теми предложени во овој проект.

Улога во проектот: Универзитетот во Палермо (УНИПА) ќе биде претставен од Одделот за земја и морска наука (ДИСТЕМ) во Проектот RiskMan и благодарение на големата експертиза на УНИПА во општа и експериментална екологија, морска биологија, екологија на инвазивни видови, ќе може да ги опфати повеќето теми предложени во овој проект. Поконкретно, УНИПА ќе го води развојот на РП (Работен Пакет) 3 - Имплементација на моделот за управување со ризици за Западен Балкан и ќе биде вклучен во сите други РП.

 

ХИДРОБИОЛОШКИ ИНСТИТУТ ОХРИД (ХИО) - HYDROBIOLOGICAL INSTITUTE OHRID (HIO)

Опис на партнерот: ХИО е основан во 1935 година, со што е најстарата научна институција во Северна Македонија. Тоа е јавна институција од национален интерес лиценцирана да ги следи сите три природни езера во земјата, како и други водни тела. Во 2005 година Институтот е акредитиран за постдипломски студии (според Болоњската конвенција) во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Потпишани и имплементирани се повеќе од 50 договори за соработка со научни институции ширум светот и повеќе од 1000 научни трудови  објавени се врвни публикации. Хидробиолошкиот завод Охрид е јавна, владина институција, затоа, целосно е финансиран од Владата преку Министерството за наука и образование. Покрај тоа, институтот се финансира преку апликативни активности и пружање на различни компетентни услуги (мониторинг, анализа) обезбедени за јавни и приватни организации. Конечно, институтот исто така се финансира преку општите приходи од меѓународни проекти. Во моментов, ХИО вработува вкупно 30 вработени, од кои 16 се научници, а останатите вклучуваат помошен и административен персонал.

Улога во проектот: Хидробиолошкиот институт Охрид ќе биде Програмска институција во Проектот RiskMan. Улогата на институцијата ќе биде да ги поддржи земјите -партнери од Западен Балкан во завршувањето на активностите во областа на мониторингот и истражувањето, како и јавното образование за време и по проектот. Подетално, поддршката на Персоналот на Хидробиолошкиот институт Охрид ќе се фокусира на помош во изготвувањето на Стратегија и план за следење на НН и инвазивни видови во Охридското и Преспанското Езеро (споделено со земјите партнери). Покрај тоа, тие ќе им помогнат на другите земји -партнери преку организирање работилници за граѓани, едукација и обука на наставници, оператори на рибни фарми, претставници на општини, министерства и други национални и локални институции во Балканските земји. Тие ќе бидат вклучени во сите работни пакети (РП).

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/logo3.png

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЕКОЛОГИЈА ЕКОМЕНЛОГ ОХРИД (ЕКОМЕНЛОГ) - ASSOCIATION FOR ECOLOGY EKOMENLOG OHRID (EKOMENLOG)

Опис на партнерот: ЕКОМЕНЛОГ Охрид е основан во 2015 година. Иако се смета за млада НГО, асоцијацијата е основана од луѓе кои се професионалци во областа на животната средина речиси две децении и во областа на екосистемските услуги веќе пет години. Идејата зад формирањето на оваа Асоцијација беше да им помогне на локалната и централната власт во правилната регистрација на прашањата за животната средина и да обезбеди поддршка, соработка и иницијативи за изнаоѓање решенија за соодветните проблеми и прашања. Мисијата на здружението е: „иницирање посветеност и јавна свест за борба за заштита на животната средина од природни и антропогени загадувачи, преку индивидуална и колективна промена на свесноста на луѓето и информирањето на населението преку континуирано следење и управување со прашања во областа на животната средина. Ние веруваме дека секој поединец има право на здрава и чиста животна средина, додека нашата крајна цел е токму тоа - овозможување здрава и чиста животна средина за нас и за идните генерации “.

Улога во проектот: Здружението на екологија, Екоменлог Охрид ќе биде вклучено во сите РП како Институција за програмска земја во Проектот RiskMan. Нивната специфична улога ќе биде да ги поддржат земјите -партнери од Западен Балкан во проектот за градење капацитети за воспоставување граѓанска научна мрежа за следење и собирање податоци и подобрување на можностите за зголемување на свесноста на јавноста кај пошироката јавност, студентите од високото образование и оператори на рибници во балканскиот регион. Покрај тоа, тие ќе имаат клучна улога во имплементацијата на онлајн платформата која ќе го сумира статусот на појава на НН видови кај земјите партнери. Оваа платформа ќе биде еден од резултатите од проектот и ќе биде достапна и за засегнатите страни и за учеството на јавноста. Платформата дополнително ќе се ажурира со резултатите од следните чекори и ќе има отворен пристап.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/1200px-University_of_Zagreb_logo_svg.png

ЗАГРЕБСКИ УНИВЕРЗИТЕТ (УНИЗГ) - UNIVERSITY OF ZAGREB (UNIZG)

Опис на партнерот: Универзитетот во Загреб (УНИЗГ) е водечка образовна институција во земјата со 31 факултет, 3 уметнички академии и разни универзитетски центри и одделенија. Како сеопфатен јавен централноевропски универзитет, УНИЗГ нуди образовни програми во сите научни области (уметност, биомедицина, биотехнологија, инженерство, хуманистички науки, природни науки и општествени науки) и широк спектар на курсеви на сите студиски нивоа, од додипломски до постдипломски студии за повеќе од 70.000 студенти. Универзитетот се истакнува не само во наставата, туку и во истражувањето, придонесувајќи со над 50 проценти во годишното истражување на Хрватска. Како една од составните единици на УНИЗГ, Земјоделскиот факултет (ФАЗ) учествува во рамките на проектниот предлог како организација на Програмска земја. ФАЗ основан во 1919 година, е најстарата и водечка институција за високо образование во областа на земјоделството во Хрватска, заземајќи важна позиција во образовниот, научниот и истражувачкиот систем на земјата. Организацијата ФАЗ се базира на 28 оддели со 457 членови на персоналот и 7 експериментални станици. Наставниците и истражувачите на ФАЗ се вклучени во имплементација на основни, развојни и применети проекти за истражување и активно учествуваат во професионална соработка. Воспоставена е просперитетна професионална соработка со различни клиенти (институции, државна администрација, деловен сектор), а истражувачите на ФАЗ учествуваа во меѓународни проекти за развој и применети истражувачки проекти. Академскиот кадар на Одделот за рибарство, пчеларство, управување со диви животни и специјална зоологија е вклучен во наставата за морска и слатководна аквакултура, биолошка разновидност, основна зоологија, водна екологија и ихтиологија, главно поврзани со морски и слатководни инвазии. Исто така, во моментов се во тек неколку проекти поврзани со инвазии на слатководни води.

Улога во проектот: УНИЗГ ќе учествува во рамките на Проектот како институција на Програмска земја претставена од Земјоделскиот факултет (ФАЗ). УНИЗГ ќе ја води подготовката, прегледот и анализата на постојните европски практики на Првиот план и ќе биде вклучен во сите РП. UNIZG ќе соработува со сите партнерски институции, Конзорциумот и сите засегнати страни преку работилници, семинари и состаноци.

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/23559742_131516404218786_4040285548030707745_n.jpg             

АЛБАНСКИ ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ (АЦЕПСД) - ALBANIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ACEPSD)

Опис на партнерот: Општата мисија на овој Албански центар (акроним: ACEPSD) е претставена преку изнаоѓање решенија за зачувување на биолошката разновидност и усогласување на заштитата на животот со одржливиот социо-економски развој на албанските рурални и урбани заедници.

Цели:

1. Минимизирање и намалување на ефектите од индустријализацијата во реките, езерата, лагуните и морињата (како јаглеводород, морски и речни подножје итн.)

2. Заштита на загрозените видови во реките, езерата и морињата (риби, цицачи, влекачи итн.) и насочување на аквакултурните и рибарските активности во одржлив правец.

3. Зајакнување на заштитата на загрозените живеалишта преку градење партнерства со локални и владини организации и меѓународни организации, сензибилизација на блиските сегашни заедници и строго следење на заштитените подрачја на копно и мориња.

4. Зајакнување на економскиот и социјалниот развој во руралните и урбаните средини преку имплементација на иницијативи поврзани со стручна обука, заштита на животната средина, земјоделство од мали размери, занаетчиски риболов и одржлива аквакултура во здрава животна средина.

5. Поддршка на научните истражувања за важни еколошки прашања, кои се поврзани со климатските промени, земјоделството, рибарството, аквакултурата и науките за животната средина.

Улога во проектот: Како институција земја -партнер, улогата на ACEPSD on RiskMan проектотt ќе биде да соработува со другите партнерски и програмски организации за имплементација на Проектот. Поточно, ACEPSD ќе го води РП2 (Подготовка- Идентификувајте го моменталниот статус на видовите НН во Западен Балкан) помогнат од АУТ и АЛБ-АДРИАТИКО. ACEPSD, исто така, ќе има пресудна улога во организацијата на работилницата и состаноците со засегнатите страни (рибари, вработени во аквакултурата, претставници на јавни и приватни институции) во Албанија за дискусија и комуникација со наодите и можен развој на активности што би резултирале со подобрување на државата; и ширење на резултатите од проектот.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/20729534_1080253188778704_6746529863728927344_n.jpg          

АЛБ АДРИАТИКО 2013 (АЛБ) - ALB ADRIATICO 2013 (ALB)

Опис на партнер: „Алб-Адријатико2013“ Ltd е основана во 18.04.2013 година. Нејзината активност се заснова на одгледување и продажба на свежа риба од аквакултура, претставена главно со платика и бас. Од почетокот на компанијата, таа се подобри и се трансформираше во една од најголемите компании за аквакултура во Албанија. Понатаму, сите активности што се изведуваат во оваа компанија се во согласност со сите ажурирани европски стандарди, и во море и во копно. Нашите членови на персоналот имаат долгогодишно искуство во областа на одгледување риби и маркетинг, и тие се високо квалификувани врз основа на сите аспекти на работата. Ги имплементиравме сите потребни нови технологии со цел да го максимизираме квалитетот на нашата риба, а во исто време да го минимизираме влијанието врз животната средина Нашата фарма се наоѓа во заливот Валона, на полуостровот Карабурун, на само 3 километри северно од античкиот град Орик. Локацијата е една од најдобрите на албанскиот брег. Поради огромната површина на заливот, условите се слични на отвореното море со одлични параметри - високо ниво на кислород и идеални температури, заедно со заштитата што ја обезбедува заливот и чување на кафезите и рибите безбедни.

Улога во проектот: Персоналот на институцијата Земја партнер Алб-Адријатико 2013 ќе биде вклучен во сите активности на Проектот. Заедно со соработничките партнери Хатко и Халдер, тие ќе го претставуваат секторот за рибарство/аквакултура, кој работи заедно со невладините организации и академскиот свет во насока на имплементација на план за управување во согласност со потребата на секторот. Тие ќе му помогнат на АУТ за обезбедување на податоци поврзани со аквакултура и интеракции со НН видовите за време на РП2 со инсталирање на целата опрема за мониторинг во близина на фармата за да се соберат податоци за да се најдат корелации помеѓу климатските промени и изобилството/присуството на НН водни видови. Персоналот на Алб-Адријатико 2013 ќе соработува со организациите на работилниците, нуркачите и техничарите ќе им помагаат на AUT и ACEPSE за време на РП4 (развој), обезбедувајќи ги сите примероци за време на работилниците за обука и истражувачки цели, правејќи ги сите релативни анализи во лабораторијата на Одделение за аквакултура и рибарство.

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/indir.png

ЗЕМЈОДЕЛСКИ УНИВЕРЗИТЕТ НА ТИРАНА (АУТ) - AGRICULTURAL UNIVERSITY OF TIRANA (AUT)

Опис на партнерот: Земјоделскиот универзитет во Тирана (АУТ) е основан во 1951 година. АУТ е единствен центар за додипломски и постдипломски студии, научни истражувања, обука и проширување во областа на земјоделството, храната и животната средина. АУТ е меѓу најголемите секторски академски институции во Албанија - вклучува 310 лица академски кадар. Во моментов, бројот на запишани студенти е околу 15.000. АУТ нуди истражување и образование на различни нивоа: диплома, магистер и доктор на науки во различни области како производство на животни; хортикултура; аквакултура и риболов; науки за животна средина; интегриран рурален развој; маркетинг; финансии итн - кои се главните области за развој во Албанија, како и за Западен Балкан. АУТ нуди широк спектар на услуги преку своите бројни канцеларии и други единици за поддршка, вклучително и Канцеларијата за студии и студенти, Универзитетска библиотека, експериментална и дидактичка економија, лабораторија за аквакултура и дидактичка економија во Тапиза, Лабораторија за заштита на растенијата, Институт за генетски ресурси на растенија, Центарот за истражување храна, работилница за преработка на дрво, ветеринарна клиника на Универзитетот и ботаничка градина. АУТ се повеќе се смета за водечка академска и истражувачка институција, вклучително и рурален развој на Западен Балкан - обучува научници и експерти од регионот, на пр. Косово, Македонија и Црна Гора, како и соработката со другите соседни земји, благодарение на огромната поддршка обезбедена од ЕУ, германската влада или проекти финансирани од УСАИД. АУТ потпиша многу билатерални договори со партнерски институции вклучени и во Еразмус+ програмите (КА1). Со зголемување на бројот на студенти и дипломирани студенти, еден од приоритетите е градење посилни мостови со пазарот на трудот.

Улога во проектот: Земјоделскиот универзитет во Тирана (АУТ) ќе биде институција земја -партнер во рамките на проектот. Персоналот на AUT, со своите компетенции и искуство, во голема мера ќе придонесе за развој на нови изборни курсеви со примена на најдобрите практики од постојните програми на ЕУ (РП4- Развој- Реформирање на тековната наставна програма). Вклучениот академски кадар активно ќе учествува во сите РП и ќе го води РП2 (Подготовка „Идентификувајте го моменталниот статус на видовите НН во Западен Балкан“) заедно со АЦЕПСД што ќе го дадат својот професионален придонес во текот на целиот проект. Сите достапни податоци од Албанија во врска со дистрибуцијата и појавата на видовите НН ќе бидат дадени за база на податоци и подготовка на моделот за управување со ризик. Во исто време АУТ ќе помага во регионот за претставници на општини, министерства и други национални и локални институции.

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/220px-University_of_Sarajevo_logo_svg.png 

САРАЕВСКИ УНИВЕРЗИТЕТ (УНИСА) - UNIVERSITY OF SARAJEVO (UNISA)

Опис на партнерот: Универзитетот во Сараево е значајна и комплексна организација која ја изведува благородната мисија за едукација на способен, креативен и меѓународно компетентен кадар во сите области од интерес за Босна и Херцеговина преку настава и истражување. Се очекува персоналот да одговори на предизвиците на модерната економија во европскиот и глобалниот политички, економски, социјален и културен контекст. Универзитетот е посветен да остане автономна академска заедница на наставници, истражувачи, уметници и студенти инкорпорирани во меѓународната универзитетска и академска заедница и трендови. Универзитетот континуирано вложува напори во зајакнување на својата улога како одговорна институција во рамките на својата општествена заедница и обезбедување на улогата на препознатливиот центар за научна и уметничка работа, собирајќи тимови од домашни и меѓународни експерти и уметници околу проекти релевантни за домашните, регионален, и поширок социјален контекст и средина. Организацијата и активностите на Универзитетот во Сараево, како јавна високообразовна институција во кантонот Сараево, се пропишани со Рамковниот закон за високо образование на Босна и Херцеговина, Законот за високо образование во кантонот Сараево и Статутот на Универзитетот. Универзитетот во Сараево се состои од дваесет и пет факултети, три академии и пет истражувачки институти со статус на полноправни членови, внатрешно организирани во рамките на шест групи за наука/уметност од областите: општествени науки, хуманистички науки, медицински науки, природни, математички и био-технички науки, технички науки и уметности.

Улога во проектот: Универзитетот во Сараево (УНИСА) ќе биде институција земја -партнер во рамките на проектот. УНИСА ќе ја претставуваат Центарот за ихтиологија и риболов и Институтот за генетско инженерство и биотехнологија. УНИСА ќе го води планот за квалитет на РП6 и ќе учествува во сите активности планирани во рамките на Проектот. UNISA, исто така, ќе има клучна улога во организацијата на работилницата и состаноците со засегнатите страни (рибари, вработени во аквакултурата, претставници на јавни и приватни институции) во Босна и Херцеговина. Сите достапни податоци од Босна и Херцеговина во врска со дистрибуцијата и изгледот на НН видови ќе бидат обезбедени за организација на база на податоци и платформа (РП2) и имплементација на моделот за управување со ризик (РП3).

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/UCG.jpg

УНИВЕРЗИТЕТ НА ЦРНА ГОРА (УоМ) - UNIVERSITY OF MONTENEGRO (UoM)

Опис на партнерот: Универзитетот во Црна Гора (УО), основан во 1974 година во Подгорица, е најстарата и најголемата високообразовна, научна и уметничка институција во Црна Гора. УОМ е составен од 19 факултети и 2 научни институти, со повеќе од 20000 студенти. Седиштето и главниот кампус на УОМ е во Подгорица, со други кампуси лоцирани во 8 други црногорски градови. Вредностите на УО лежат во академската извонредност, автономија, креативност и слобода за создавање, како и поддршка за наставниците, истражувачите и студентите во обид да го подигнат својот профил кај националната и меѓународната јавност во областите на нивната професија. УОМ е организиран според принципите на Болоњската декларација. Ова, како и бројните договори и програми во кои учествува Универзитетот, овозможува мобилност без бариери во ЕХЕА за студентите, наставниците и административниот персонал. УОМ потпиша 141 билатерален договор за соработка со универзитети од 39 земји во светот. Студиите се организираат на ниво на додипломски, магистерски и докторски студии, модел 3+2+3. Универзитетот континуирано е ангажиран во преструктуирање и модернизирање на сите студиски програми и нивно усогласување со современите достигнувања и потребите на пазарот на трудот. Со години УОМ учествуваше во проекти финансирани од ЕУ, како партнер или координативна институција. Проектите се занимаваа со различни прашања поврзани со реформата во високото образование и усогласување со ЕХЕА преку реформи во наставните програми или воведување на нови студиски програми, преку градење капацитети и структурни реформи кои воведуваат нови инструменти, процедури и системи кои се однесуваат на доживотно учење, резултати од учењето, соработка со општеството и бизнис заедницата, развој на истражувачки капацитети, развој на услуги за студенти со попреченост итн.

Улога во проектот: Универзитетот на Црна Гора (УОМ) ќе биде институција земја -партнер во рамките на Проектот Ризикман. УОМ ќе биде претставен од Институтот за морска биологија (Котор) и Факултетот за наука и математика. UoM ќе ги води активностите за дисеминација и експлоатација на РП7 и ќе учествува во сите други активности на РП планирани во рамките на Проектот. 

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/orglogo.jpg   

иСеа - iSea  

Опис на партнерот: iSea е непрофитна невладина организација, основана во 2016 година. Целокупната цел на iSea е да го зачува, заштити и обнови скапоценото и уникатно наследство на природната водна средина. Активностите на организацијата се фокусираат на следните четири столба: туѓи/инвазивни видови, водни отпадоци, односот помеѓу луѓето и водните екосистеми и рибарството. iSea ги базира своите активности на различни алатки кои варираат од научно истражување до наука за граѓаните и едукација и свест за животната средина, со цел да ги постигне своите цели во врска со заштитата на водните екосистеми преку сензибилизација на државата, менаџерите и јавното мислење, да преземе акција кога и каде е неопходност, информациите за негативните влијанија на климатските промени врз водните екосистеми и промоцијата на одржлив развој, врз основа на техничка експертиза и стремеж кон социјална, економска и благосостојба на животната средина. Персоналот и колегите на iSea се разликуваат од морски биолози, до специјалисти за управување со животната средина и едукатори со цел да ги расветлат најважните прашања што влијаат на нашите океани и да предложат алтернативи за одржлива иднина. Проширената мрежа на соработници на iSea вклучува одделенија на Универзитетот, медитерански организации, локални здруженија и истражувачки институти. Изворите за финансирање на iSea главно доаѓаат од европските и грчките фондови на Министерството, приватни фондации и корпорации во контекст на Корпоративна општествена одговорност. Во моментов, iSea брои 5 лица со полно работно време и 3 надворешни вработени и 20 обучени волонтери кои се активно вклучени во различни активности. Активностите за едукација за животна средина на iSea се фокусираат на збогатување на знаењето на јавноста за морската животна средина и развивање на ставови за заштита на животната средина преку училишни посети, едукативни настани и проекти спроведени низ цела Грција.

Улога во проектот: Невладината организација iSea ќе биде вклучена како институција за програмска земја во проектот. Специфичната улога на iSea ќе биде да го води РП 5 (Развој - Развој на прилагоден курс за различни целни групи), да организира прилагодени курсеви за бегалци во Грција и состанокот што ќе се грижи во Солун со вработените во Конзорциумот и сродните чинители (рибари, вработени во аквакултурата, претставници на јавни и приватни институции). Покрај тоа, iSea ќе биде вклучен во сите други РП со цел да ги поддржи блиските земји -партнери од Западен Балкан во проектот за градење капацитети за воспоставување граѓанска научна мрежа за следење и собирање податоци за НН водни видови. Заедно со Екоменлог, iSea ќе има клучна улога во имплементацијата на онлајн платформата која ќе го сумира статусот на појава на НН видови кај земјите партнери.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/University_of_Biha%C4%87_seal.png

УНИВЕРЗИТЕТ ВО БИХАЌ (УНБИ) - UNIVERSITY OF BIHAĆ (UNBI)

Опис на партнерот: Историјата на Универзитетот во Бихаќ започна во 1997 година кога беше основан. Има седум членки единици, 7 факултети (Технички факултет, Педагошки факултет, Правен факултет, Биотехнички факултет, Исламски педагошки факултет, Економски факултет и Факултет за здравствени студии. Универзитетот има околу 3500 студенти, УНБИ има над 100 договори за соработка, вклучително и меѓуинституционални договори за различни програми за мобилност. Универзитетот во Бихаќ се интегрираше во 2010 година. Целосно формираше Канцеларија за академски и студентски прашања и формираше Канцеларија за истражување и меѓународни односи. Наставниот и административниот кадар прави големи напори во обезбедувањето соодветна услови за висококвалитетна работа во образованието и истражувањето. Преку овие основни активности, Универзитетот во Бихаќ придонесува за економскиот и културниот развој на регионот; ги обезбедува потребните квалификувани човечки ресурси. Академската заедница на Универзитетот ја препозна важноста на промовирање и поттикнување на воспоставување академска соработка со странски универзитет градови и слични институции, кои учествуваат во разни национални и меѓународни проекти, како и во програми за размена. Универзитетот во Бихаќ ја определи својата посветеност на полето на меѓународната соработка во „Стратешкиот развојен план за Универзитетот во Бихаќ за периодот 2011 - 2015 година“ под секциите како што следува: „Европска димензија на Универзитетот во Бихаќ“, „Интернационализација на на Универзитетот “и„ Заеднички докторски студии “. Оперативниот план на Канцеларијата за меѓународни односи на Универзитетот во Бихаќ за 2015/2016 година добро ги вклучи сите елементи на интернационализација во согласност со „Стратешкиот план за развој на Универзитетот во Бихаќ за периодот 2011 - 2015 година“ и „Трендови за стратешки развој во високото образование во Федерацијата на Босна и Херцеговина за периодот 2012-2022 година “. Во 2017 година, Сенатот на УНБИ ја усвои Стратегијата за развој на Универзитетот во Бихаќ 2017-2022 година, каде што целиот дел 3 се занимава со модернизација на наставните планови и програми на Универзитетот во Бихаќка, усогласени со потребите на пазарот на труд во земјата. Во 2018 година, Сенатот на УНБИ ја усвои Стратегијата за интернационализација на Универзитетот во Бихаќ 2018-2023 година, во која модернизацијата и иновациите на наставните програми добија приоритет заедно со другите стратешки цели.

Улога во проектот: Универзитетот во Бихаќ (УНБИ) ќе биде институција земја -партнер во рамките на проектот. UNBI ќе биде претставен од Факултетот за биотехнологија. УНБИ ќе учествува во сите активности планирани во рамките на Проектот. UNBI, исто така, ќе има клучна улога во организацијата на работилницата и состаноците со засегнатите страни (рибари, вработени во аквакултурата, претставници на јавни и приватни институции) во Босна и Херцеговина. Сите достапни податоци од Босна и Херцеговина во врска со дистрибуцијата и изгледот на видовите НН ќе бидат обезбедени за организација на база на податоци и платформа (РП2) и имплементација на моделот за управување со ризик (РП3)

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/sonn.png

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КОЛЕЏ ЗА БИЗНИС (УКБ) - UNIVERSITY COLLEGE OF BUSINESS (UCB)

Опис на партнерот: Универзитетскиот колеџ за бизнис (UCB) како не-јавна високообразовна институција започна да ја обезбедува својата услуга во албанскиот високообразовен систем во учебната 2011-2012 година. UCB е основан согласно Законот бр. 9741, од 21.05.2007 година „За високо образование во Република Албанија (НЗХВ)“ и работи според ДКП бр. 651, од 14.09.2011 година „За лиценцирање на Академијата за професионална дејност “Како високообразовна институција. По наредба на Министерот за образование и наука (МОН) бр. 3, од 05.01.2012 година, оваа институција доби дозвола за започнување на наставен, истражувачки и академски процес на студиските програми во согласност со доделена лиценца, со започнување на својата академска активност од почетокот на учебната 2011-2012 година, на двата факултети (Економски и Правен факултет). Институционалната акредитација на УКБ е направена по Наредбата бр. 557, од 16.11.2012 година „За институционална акредитација на Универзитетскиот колеџ за бизнис“ издадена од МОН. Во моментов, Универзитетскиот колеџ за бизнис нуди три различни степени: а) 2-годишен степен на стручно високо образование; б) диплома за додипломски студии и; в) магистратура (м -р и пратеник). 2 стручни степени во Административна и техничка област, поделени во шест профили како Виш административен, виш сметководствен, виш правен, техничар за компјутерска мрежа, техничар за електрична мрежа, техничар за моторна мрежа. 6 додипломски студии по право, деловно право, финансии и сметководство, деловна администрација, банкарски и финансиски институции, деловна информатика. 11 магистерски степени, посебно професионални магистерски и магистерски науки, по кривично право, граѓанско и трговско право, финансии, сметководство, менаџмент, јавна администрација, сметководство за ревизија, маркетинг менаџмент. UCB е акредитирана и од Агенцијата за обезбедување квалитет за високо образование (QAA) со тим составен од британски и албански рецензенти. Четврта година по ред, QAA ги рангираше универзитетските дипломски и магистерски програми меѓу 10 -те најдобри високообразовни институции во Албанија. UCB ја цени важноста на растењето и потребата за продолжување на инвестициите во градењето капацитети на самата институција и конкретно на професионалните студиски програми, во следново: Подобрување на тековните наставни програми и дизајн на наставната програма на нови програми што ќе бидат започнати во наредните академски години ; Континуирана обука на академски кадар; Обезбедување на студентите подобри можности и искуства во студирањето и практикувањето на европските универзитети; Инвестиции во сите три лаборатории и други нови, според нашите потреби денес и во иднина, идентификувани со најсовремена комплементарна опрема и случувања на пазарот на трудот денес.

Улога во проектот: UCB ќе му помогне на Конзорциумот на проектот да ги зајакне институционалните партнерства во научниот свет и јавниот и приватниот сектор за управување со ризик за НН видовите во земјите партнери. Тие ќе работат на зголемување на можностите за студентите и зајакнување на атрактивноста на дипломираните студенти според локалните потреби на пазарот на трудот. UCB ќе биде вклучен во РП1 (Подготовка), РП4 (развој), РП6, квалитет, РП7 (Дисеминација и РП8 Mаnagement).