Резиме на работен пакет 4

Резиме на работен пакет 4

Резиме на работен пакет 4

Предлагање на 3 нови курсеви за наставната програма

Нови курсеви поврзани со идентификација, проценка и управување со ризик се предложени за да се вклучат во наставните програми на 4 високообразовни институции на земјите партнери [Земјоделски универзитет во Тирана (АУТ), Универзитет Сараево (УНИСА), Универзитет Бихаќ (УНБИ) и Универзитет на Црна Гора (УМ)]. Контекстот и деталната тема на курсевите беа договорени со персоналот на високообразовните институции на земјите партнери и персоналот беше обучен со директни часови и со обезбедување на понапредна литература достапна на темата на англиски јазик. Следниве 3 нови курсеви беа предложени од Конзорциумот RiskMan:

Пилот тест

Следствено беше спроведено пилот тестирање за да се оцени доследноста на новите предложени курсеви и да се утврди вклученоста и интересот на студентите од високообразовните институции од земјите партнери за новите курсеви. Пред пилот-тестот, партнерите на програмските земји (MSKU, iSea, UNIPA, HIO, EKOMENLOG и UNIZG) ги подготвија наставните материјали на англиски јазик за персоналот на високообразовните институции на земјите партнери и одржаа серија обуки (онлајн) на наставниот кадар. Пилот тестот беше спроведен во 2022 година, 13-18 март во UNISA и во текот на неделата следните избрани теми од 3-те нови курсеви беа предложени како лекции на студентите-учеснички:

  • Биолошки карактеристики на инвазивни видови без'рбетници, слатководни и морски видови (Курс 1)
  • Општи карактеристики на водни организми (Курс 1)
  • Економски влијанија на инвазивните видови (Курс 2)
  • Вовед во алатките за проценка на ризик AS-ISK (Курс 3)
  • Вовед во алатки за проценка на ризик – MaxEnt (Курс 3)

Резултатите и искуствата од пилот-тестирањето беа анализирани за понатамошна употреба и за давање предлози/коментари корисни за следните академски години и за обид да се прилагодат новите курсеви на критериумите на високообразовните институции на земјите партнери. За ова, за време на часовите одржани во рамките на пилот-тестот во UNISA беа дистрибуирани и прибрани формулари за евалуација на обуката. 

Општи коментари на повратни информации за пилот тест

На пилот-тестот на Универзитетот во Сараево присуствуваа вкупно 17-20 студенти. Од анализата на резултатите од пилот тестирањето, се покажа дека сите презентирани теми биле добро поздравени од студентите. Реткиот „негативен“ фидбек беше поврзан со недостатокот на практична сесија. Оваа повратна информација ја нагласува важноста за студентите да ги интегрираат теоретските лекции со практичните, особено во случајот на Курсот 3 - Анализа на ризик и управување со водни АИВ, Вовед во алатките за проценка на ризик - AS-ISK и MaxEnt. Овие практични лекции, иако не се вклучени во пилот-тестот поради ограничени временски прилики, беа предвидени во рамките на целосните теми на курсот и нивното извршување се препорачува на персоналот на универзитетите партнери кои ќе ги продолжат лекциите. Во однос на прашањето „Презентацијата ги исполнува моите очекувања“ се појавија и некои негативни повратни информации за темата Општи карактеристики на водните организми (Курс 1), Вовед во алатки за проценка на ризик- AS-ISK (курс 3) и Вовед во алатки за проценка на ризик – MaxEnt (курс 3). Причините за овие негативни повратни информации може да бидат како што следува:

  • за часот на тема „Општи карактеристики на водните организми (курс 1) премногу генеричката тема на часот (учениците веќе беа свесни за темата студенти на отсекот биологија) не им го привлече вниманието.
  • за лекциите поврзани со Вовед во алатки за проценка на ризик (курс 3) негативните повратни информации може да се должат на специфичноста на темата и недостатокот на практични примери (поради ограниченото време).

Финализирање на новите курсеви и започнување на процесот на имплементација

Предложените 3 нови курсеви се финализирани во високообразовните институции на земјите партнери. Дополнително, набавени се и бараните материјали за опрема и инсталирани во лабораториите кои ќе ги користат студентите. Деталите за официјалното реформирање на наставните планови и програми на 4-те високообразовни институции на земјите партнери преку воведувањето на 3-те нови предложени предмети се детално дадени во табелите 2, 3, 4 и 5.

ИНСТИТУЦИЈА: ЗЕМЈОДЕЛСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ТИРАНА

Наслов на модул

Курс 1: Биологија на водни АИВ

Курс 2: Влијанија на водни АИВ

Курс 3: АНализа на ризикот и управување со водни АИВ

Програма

Додипломски

Додипломски

магистерски

Име на програмата

Морска биологија и аквакултура

Морска биологија и аквакултура

Аквакултура

Број на ЕКСТ

3

3

6

Број на студенти

10

10

10

Дали модулот ќе биде задолжителен или опционален?

Изборен

Изборен

Изборен

Дали програмата е нова или не?

Не

Не

Не

Дали програмата е акредитирана?

Да

Да

Да

 

ИНСТИТУЦИЈА: УНИВЕРЗИТЕТ БИХАЌ

Наслов на модул

Курс 1: Биологија на водни АИВ

Курс 2: Влијанија на водни АИВ

Курс 3: АНализа на ризикот и управување со водни АИВ

Програма

магистерски

магистерски

магистерски

Име на програмата

Еко - инженеринг

Еко - инженеринг

Еко - инженеринг

Број на ЕКСТ

5

5

5

Број на студенти

10

10

10

Дали модулот ќе биде задолжителен или опционален?

Изборен

Изборен

Изборен

Дали програмата е нова или не?

Ова е сосема нова програма, која веќе вклучува модули. Студиската програма моментално се развива како резултат на друг проект и моментално е во фаза на евалуација од страна на Канцеларијата за обезбедување квалитет на UNBI.

Ова е сосема нова програма, која веќе вклучува модули. Студиската програма моментално се развива како резултат на друг проект и моментално е во фаза на евалуација од страна на Канцеларијата за обезбедување квалитет на UNBI.

Ова е сосема нова програма, која веќе вклучува модули. Студиската програма моментално се развива како резултат на друг проект и моментално е во фаза на евалуација од страна на Канцеларијата за обезбедување квалитет на UNBI.

Дали програмата е акредитирана?

Акредитацијата на студиската програма ќе се изврши по една година од спроведувањето на програмата (Согласно прописите за акредитација на УНБИ).

Акредитацијата на студиската програма ќе се изврши по една година од спроведувањето на програмата (Согласно прописите за акредитација на УНБИ).

Акредитацијата на студиската програма ќе се изврши по една година од спроведувањето на програмата (Согласно прописите за акредитација на УНБИ).

 

ИНСТИТУЦИЈА: УНИВЕРЗИТЕТ НА ЦРНА ХОРА

Наслов на модул

Курс 1: Биологија на водни АИВ

Курс 2: Влијанија на водни АИВ

Курс 3: АНализа на ризикот и управување со водни АИВ

Програма

Докторски

Доксторски

Доксторски

Име на програмата

Докторска студиска програма Биологија на ПМФ

Докторска студиска програма Биологија на ПМФ

Докторска студиска програма Биологија на ПМФ

Број на ЕКСТ

10

10

10

Број на студенти

3-7

3-7

3-7

Дали модулот ќе биде задолжителен или опционален?

Изборен

Изборен

Изборен

Дали програмата е нова или не?

Докторска студиска програма Биологија на ПМФ

Докторска студиска програма Биологија на ПМФ

Докторска студиска програма Биологија на ПМФ

Дали програмата е акредитирана?

Да

Да

Да

 

ИНСТИТУЦИЈА: УНИВЕРЗИТЕТ САРАЕВО

Наслов на модул

Курс 1: Биологија на водни АИВ

Курс 2: Влијанија на водни АИВ

Курс 3: АНализа на ризикот и управување со водни АИВ

Програма

магистерски

магистерски

магистерски

Име на програмата

Екологија

Екологија

Екологија

Број на ЕКСТ

2

2

2

Број на студенти

10

10

10

Дали модулот ќе биде задолжителен или опционален?

Изборен

Изборен

Изборен

Дали програмата е нова или не?

Екологија

Екологија

Екологија

Дали програмата е акредитирана?

Да

Да

Да