Projektni parteri

Projektni parteri

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/logo1(1).png

SVEUČILIŠTE MUGLA SITKI KOCMAN (Koordinator projekta)

Opis partnera: Sveučilište Mugla Sıtkı Koçman (MSKU), osnovano 1992. godine kao Sveučilište Mugla, sveobuhvatno je i progresivno državno sveučilište smješteno u gradskom području Mugla (Egejsko područje Turske). Od svog osnutka MSKU teži kvalitetnom visokom obrazovanju i istraživanju kako bi pridonijelo sociokulturnom, znanstvenom i tehnološkom razvoju Turske. Trenutno, MSKU uključuje 21 fakultet, 4 visoke škole i 13 strukovnih škola smještenih u središtu grada i prigradskim četvrtima.  Na MSKU studira preko 44500 studenata i zaposleno je preko 1500 akademskog osoblja. Studenti MSKU osposobljavaju se kroz suvremene nastavne planove i programe usklađene sa Bolonjskim procesom i dodjeljivanjem ECTS bodova, od strane mladog i dinamičnog akademskog osoblja, pretežito s međunarodnim iskustvom. Unutar MSKU provode se regionalni, nacionalni i međunarodni istraživački projekti u kojima studenti mogu sudjelovati i stjecati stručna i znanstvena iskustva. MSKU sudjeluje u programima EU kao i u drugim globalnim partnerstvima i programima razmjene te ugošćuje oko 1200 međunarodnih studenata iz preko 60 različitih zemalja. MSKU je jedno od najvažnijih institucija u regiji smislu dijeljenja i širenja znanja kako za javni tako i za privatni sektor. Zajedničkim sporazumom je naglašeno da su odnosi MSKU i industrije dio javno-privatnog partnerstva te su stavljeni u prvi plan sveučilišta. MSKU pridaje važnost ovoj vrsti odnosa za regionalni razvoj, a regionalna mala i srednja poduzeća rade na transformaciji vrijednosti regije kroz projekte koji s vremenom mogu postati brend.  U ovaj će projekt biti uključeno visoko kvalificirano akademsko osoblje iz područja ribarstva, znanosti (biološki odsjek) i upravljanja, kao i članovi projektnog ureda MSKU. Osoblje ima sve kvalitete i vještine potrebne za koordinaciju projektnog Konzorcija radi postizanja ciljeva projekta na najbolji način.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/1576490367_universita-degli-studi-di-palermo-png-2.jpg

SVEUČILIŠTE U PALERMU (UNIPA)

Opis partnera: Sveučilište u Palermu (UNIPA) pokriva kulturni, znanstveni i nastavni plan u središnjoj i zapadnoj Siciliji. UNIPA sa 16 odjela pokriva najvažnija područja suvremenog znanstvenog i tehnološkog znanja. Godišnje je ponuđeno oko 122 studijska programa (prvi i drugi ciklus), zatim 44 specijalističkih i magistarskih studija te 23 različita doktorska studija usmjerena na osposobljavanje stručnog kadra. Vrlo je uska suradnja s vanjskim institucijama i tvrtkama koje su pomogle privući oko 10 000 studenata na prvu akademsku godinu. Istraživači UNIPA svakodnevno su u potrazi novih rješenja za područje prirode, znanosti i društva. Laboratoriji su otvoreni za lokalnu zajednicu što predstavlja prvi korak suradnje između akademskog i poslovnog svijeta. Provode se temeljna i primijenjena istraživanja, a mladim mozgovima se pruža sloboda korištenja intuicije za postizanje novih otkrića. Uspješan tehnološki transfer podrazumijeva sinergiju inovativnih tehnologija, znanstvene stručnosti, proizvodnih sustava i procesa. Ipak, potrebno je implementirati punopravni sustav koji uključuje „know-how“, proizvodne procese, robu, usluge te organizacijske i operativne vještine. Sveučilišni Odjel za znanost o Zemlji i moru (DISTEM) predstavljat će UNIPA na projektu RiskMan, a zahvaljujući velikoj stručnosti UNIPA u općoj i eksperimentalnoj ekologiji, biologiji mora, ekologiji invazivnih vrsta, moći će pokriti većinu tema predloženih projektom.

Uloga u projektu: Odjel za znanost o zemlji i moru predstavljat će UNIPA u projektu RiskMan. Zahvaljujući velikoj stručnosti UNIPA u općoj i eksperimentalnoj ekologiji, biologiji mora, ekologiji invazivnih vrsta, moći će obuhvatiti većinu tema predloženih u ovom projektu. Preciznije, UNIPA će predvoditi radni paket 3 (WP3) Razvoj i implementaciju modela upravljanja rizicima za Zapadni Balkan i bit će uključen u sve ostale radne pakete.

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/ohrid.png 

HIDROBIOLOŠKI INSTITUT OHRID (HIO)

Opis partnera: Hidrobiološki institut Ohrid (HIO) osnovan je 1935. godine, što ga čini najstarijom znanstvenom ustanovom u Sjevernoj Makedoniji. To je javna ustanova od nacionalnog interesa koja ima pravo nadzora nad sva tri prirodna jezera u zemlji kao i drugih vodnih tijela. Institut je akreditiran za poslijediplomske studije 2005.godine (prema Bolonjskoj konvenciji) u okviru Sveučilišta Sv. Kliment Ohridski u Bitoli. Potpisano je i provedeno više od 50 sporazuma o suradnji sa znanstvenim institucijama u svijetu, a objavljeno je preko 1000 znanstvenih radova. HIO je javna državna ustanova financirana od Vlade putem Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osim toga, HIO se financira putem provizija za pružanje različitih kompetentnih usluga (praćenje, analiza) javnim i privatnim organizacijama. Također, HIO se financira iz režijskih prihoda od međunarodnih projekata. Trenutno u HIO je zaposleno 30 djelatnika, od čega 16 znanstvenika, a ostali djelatnici predstavljaju pomoćno i administrativno osoblje.

Uloga u projektu: HIO će predstavljati instituciju iz Programske zemlje na projektu RiskMan. Uloga institucije je podržati partnerske zemlje zapadnog Balkana u izvršavanju aktivnosti kroz programe praćenja i istraživanja, kao i educirati javnost tijekom i nakon projekta. Detaljnije, osoblje HIO bit će usmjereno na pomoć razvoja Strategije i plana praćenja stranih vodenih i invazivnih vrsta u Ohridskom i Prespanskom jezeru (podijeljeno s partnerskim zemljama). Štoviše, oni će pomoći drugim partnerskim zemljama organizacijom radionica za građane, edukacijom nastavnika, tehnologa na uzgajalištima, predstavnika općina, ministarstava i drugih nacionalnih i lokalnih institucija u balkanskim zemljama. Biti će uključeni u sve radne pakete.

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/logo3.png 

EKOLOŠKA UDRUGA EKOMENLOG OHRID (EKOMENLOG)

Opis partnera: Ekološka udruga EKOMENLOG Ohrid osnovana je 2015. Iako se smatra mladom udrugom građana, udrugu su osnovali stručnjaci koji se bave područjem zaštite okoliša gotovo dva desetljeća, a na području usluga ekosustava pet godina. Ideja osnivanja Udruge bila je pomoći lokalnoj zajednici i Ministarstvu u definiranju važnih pitanja za okoliš te pružiti podršku, suradnju i inicijativu za pronalaženje rješenja različitih problema i situacija. Misija EKOMENLOG je: „pokretanje predanosti i svijesti javnosti za borbu za zaštitu okoliša od prirodnih i antropogenih zagađivača, kroz individualnu i kolektivnu promjenu svijesti ljudi i informiranje stanovništva kroz kontinuirano praćenje i upravljanjem pitanja iz područja okoliša. Vjerujemo da svaki pojedinac ima pravo na zdrav i čist okoliš, dok je naš krajnji cilj omogućavanje zdravog i čistog okoliša za nas i buduće naraštaje. ”

Uloga u projektu: EKOMENLOG će biti uključen u sve radne pakete kao institucija iz Programske zemlje u projektu RiskMan. Njihova posebna uloga bit će pružanje podrške partnerskim zemljama Zapadnog Balkana u izgradnji kapaciteta za uspostavu Građansko znanstvene mreže za praćenje i prikupljanje podataka te povećanja svijesti javnosti, studenata u sustavu visokog obrazovanja i vlasnicima uzgajališta u balkanskoj regiji. Štoviše, oni će imati ključnu ulogu u implementaciji internetske platforme koja sažima stanje pojavljivanja strnih vodenih vrsta u partnerskim zemljama. Ova platforma bit će jedan od rezultata projekta i bit će dostupna dionicima kao i javnosti. Platforma će se dodatno ažurirati dobivenim rezultatima te će biti otvorenog pristupa.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/1200px-University_of_Zagreb_logo_svg.png

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU (UNIZG)

Opis partnera: Sveučilište u Zagrebu (UNIZG) vodeća je obrazovna ustanova u zemlji s 31 fakultetom, 3 umjetničke akademije i različitim sveučilišnim centrima i odjelima. Kao sveobuhvatno javno srednjoeuropsko sveučilište, UNIZG nudi obrazovne programe u svim znanstvenim područjima (umjetnost, biomedicina, biotehnologija, inženjering, humanističke znanosti, prirodne znanosti i društvene znanosti) i širok spektar kolegija na svim razinama studija, od preddiplomskog do poslijediplomskog s više od 70.000 studenata. UNIZG se ističe ne samo u nastavi već i u istraživačkom radu, doprinoseći s više od 50% godišnjeg istraživačkog rezultata Hrvatske. Budući da je jedna od sastavnih jedinica UNIZG, Agronomski fakultet sudjeluje u prijedlogu projekta kao institucija iz Programske zemlje. Agronomski fakultet osnovan je 1919. godine, najstarija je i vodeća visokoškolska ustanova u području poljoprivrede u Hrvatskoj, koja zauzima važno mjesto u obrazovnom, znanstvenom i istraživačkom sustavu zemlje. Agronomski fakultet sastoji se od 28 Zavoda s 457 članova osoblja i 7 eksperimentalnih stanica. Nastavnici i istraživači Agronomskog fakulteta uključeni su u provedbu osnovnih, razvojnih i primijenjenih istraživačkih projekata te aktivno sudjeluju u suradnji s različitim partnerima (institucije, državna uprava, poslovni sektor), a također sudjeluju u međunarodnim razvojnim i primijenjenim istraživačkim projektima. Unutar Agronomskog fakulteta djeluje Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju čiji djelatnici se bave proučavanjem morske i slatkovodne akvakulture, biološke raznolikosti, osnova zoologije, vodene ekologije i ihtiologije usko vezano za invazivne vrste mora i slatkovodnih voda. Trenutno je u tijeku nekoliko projekata vezanih za invazivne slatkovodne vrste.

Uloga u projektu: UNIZG će u projektu sudjelovati kao institucija iz Programske zemlje koju predstavlja Agronomski fakultet. UNIZG će voditi radni paket 1 (WP1)- pripremu, pregled i analizu postojećih europskih praksi te će biti uključen u sve ostale radne pakete. UNIZG će surađivati sa svim partnerskim institucijama, konzorcijem i svim dionicima kroz radionice, seminare i sastanke.

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/23559742_131516404218786_4040285548030707745_n.jpg 

ALBANSKI CENTAR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ (ACEPSD)

Opis partnera: Opća misija Albanskog centra za zaštitu okoliša i održivi razvoj (ACEPSD) predstavljena je pronalaženjem rješenja za očuvanje biološke raznolikosti i usklađivanjem zaštite s održivim društveno-ekonomskim razvojem albanske ruralne i urbane zajednice.

Ciljevi:

1. Smanjivanje i smanjenje negativnih učinaka industrijalizacije u rijekama, jezerima, lagunama i morima (poput ugljikovodika, morskog i riječnog otpada itd.)

2. Zaštita ugroženih vrsta u rijekama, jezerima i morima (ribe, sisavci, gmazovi itd.) i usmjeravanje akvakulture i ribarstva prema održivom gospodarenju.

3. Zaštita ugroženih staništa izgradnjom partnerstva s lokalnim i državnim tijelima te međunarodnim organizacijama, senzibiliziranjem lokalnih  zajednica i strogim nadzorom zaštićenih područja na kopnu i moru.

4. Poticanje gospodarskog i društvenog razvoja u ruralnim i urbanim područjima provedbom inicijativa vezanih za strukovno osposobljavanje, zaštitu okoliša, mala poljoprivredna gospodarstva, ribarstvo i održivu akvakulturu bez negativnog utjecaja na okoliš.

5. Podrška znanstvenim istraživanjima o temama vezanim za okoliš koja su povezana s klimatskim promjenama, poljoprivredom, ribarstvom, akvakulturom i očuvanjem okoliša.

Uloga u projektu: Kao institucija iz Partnerske zemlje, uloga ACEPSD na projektu RiskMan je suradnja s drugim partnerskim i programskim institucijama u provedbi projekta. ACEPSD će voditi radni paket 2 (WP2), (priprema- identifikacija trenutnog statusa stranih vodenih vrsta na Zapadnom Balkanu) uz pomoć Agronomskog Sveučilišta (AUT) u Tirani i tvrtke ALB-ADRIATICO. ACEPSD će imati ključnu ulogu u organizaciji radionica i sastanaka povezanim s dionicima (ribarima, zaposlenicima u akvakulturi, predstavnicima javnih i privatnih institucija) u Albaniji kako bi se potaknula rasprava i predstavili rezultati i moguće aktivnosti usmjerene za poboljšanje stanja na razini države. 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/20729534_1080253188778704_6746529863728927344_n.jpg 

ALB ADRIATICO 2013 (ALB)

Opis partnera: “Alb-Adriatico2013” d.o.o. osnovan je 18.04.2013. Djelatnost se temelji na uzgoju i prodaji svježe ribe zastupljene uglavnom oradom i brancinom. Od samog početka tvrtka se etablirala u jednu od najvećih firmi u akvakulturi u Albaniji. Sve aktivnosti koje se obavljaju u tvrtki u skladu su sa najnovijim europskim standardima, kako na moru tako i na kopnu. Naši zaposlenici imaju dugogodišnje iskustvo u području uzgoja ribe i marketinga te su visoko kvalificirani za obavljanje svih poslovnih aktivnosti. Implementirane su sve potrebne nove tehnologije kako bi uspješno povećali kvalitetu ribe, a istovremeno smanjili negativni utjecaj na okoliš. Tvrtka se nalazi u uvali Vlora, na poluotoku Karaburun, samo 3 km sjeverno od drevnog grada Orika. To je jedna od najboljih lokacija na albanskoj obali. Zbog veličine zaljeva uvjeti su slični onim u otvorenom moru s visokom razinom kisika i idealnim temperaturama, uz dodatnu zaštitu koju pruža sam zaljev. 

Uloga u projektu: Osoblje Alb-Adriatico2013 predstavljat će instituciju iz Partnerske zemlje i bit će uključeno u sve aktivnosti Projekta. Zajedno sa pridruženim partnerima Hatko i Halder, oni će predstavljati sektor ribarstva/akvakulture koji rade zajedno s nevladinim organizacijama i znanstvenicima na provedbi Plana upravljanja u skladu s potrebama sektora. Oni će pomoći u sakupljanju podataka AUT u Tirani vezanim za akvakulturu i interakcije sa stranim vodenim vrstama tijekom trajanja radnog paketa 2 (WP2) instaliranjem opreme za nadzor u blizini uzgajališta radi prikupljanja podataka i pronalaženja povezanosti klimatskih promjena i brojnosti/prisutnosti stranih vodeni vrsta. Osoblje Alb-Adriatico2013 surađivati će u organizaciji radionica, a ronioci i tehničari pomoći će AUT u Tirani i Albanskom centru za održivi razvoj i zaštitu okoliša tijekom razvoja radnog paketa 4 (WP4) radeći sve relevantne analize u laboratoriju Odjela za akvakulturu i ribarstvo.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/indir.png

 AGRONOMSKO SVEUČILIŠTE U TIRANI (AUT)

Opis partnera: Agronomsko Sveučilište u Tirani (AUT) osnovano je 1951. godine. AUT je jedinstveno središte za preddiplomske i diplomske studije, znanstvena istraživanja, usavršavanje i razvoj u području poljoprivrede, hrane i okoliša. AUT je među najvećim sektorskim akademskim institucijama u Albaniji te uključuje 310 članova akademskog osoblja. Trenutno je oko 15.000 upisanih studenata. AUT nudi mjesto za istraživanje i obrazovanje na različitim razinama: prvostupnici, magistri struke i doktori iz različitih područja poput proizvodnje životinja; hortikulture; akvakulture i ribarstva; znanosti o okolišu; integriranog ruralnog razvoja; marketing; financije itd. To su glavna područja za razvoj u Albaniji, kao i zapadnom Balkanu. AUT nudi širok spektar usluga kroz svoje brojne urede i druge jedinice podrške, uključujući Ured za studije i studente, Sveučilišnu knjižnicu, Eksperimentalnu i didaktičku ekonomiju, Laboratorij za akvakulturu i didaktičko gospodarstvo u Tapizi, Laboratorij za zaštitu bilja, Institut za biljne genetičke resurse, Centar za istraživanje hrane, radionice za preradu drva, Sveučilišnu veterinarsku kliniku i Botanički vrt. AUT se sve više smatra vodećom akademskom i istraživačkom institucijom koja uključuje ruralni razvoj na zapadnom Balkanu - obučavanjem znanstvenika i stručnjaka iz regije, npr. Kosovo, Makedonija i Crna Gora, kao i suradnju s drugim susjednim zemljama, zahvaljujući značajnoj potpori koju pružaju projekti EU -a, njemačke vlade ili USAID-a. AUT u Tirani potpisalo je razne bilateralne sporazume s partnerskim institucijama uključenim također u programe Erasmus+ (KA1). Kako se povećava broj studenata i diplomaca, jedan od prioriteta je izgradnja bolje povezanosti s tržištem rada.

Uloga u projektu: AUT u Tirani predstavljat će instituciju Partnerske zemlje u okviru projekta RiskMan. Osoblje Sveučilišta svojim će kompetencijama i iskustvom uvelike pridonijeti razvoju novih fakultativnih tečajeva primjenom najboljih praksi iz postojećih programa EU-a (Radni paket 4 - razvoj- reforma trenutnog kurikuluma). Uključeno akademsko osoblje aktivno će sudjelovati u svim radnim paketima i zajedno s Albanskim centrom za održivi razvoj i zaštitu okoliša dati svoj profesionalni doprinos tijekom cijelog trajanja projekta. Svi dostupni podaci o stranim vodenim vrstama bit će dostavljeni za bazu podataka i pripremu modela upravljanja rizikom. U isto vrijeme AUT će surađivati s predstavnicima općina, ministarstava i drugih nacionalnih i lokalnih institucija.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/220px-University_of_Sarajevo_logo_svg.png

 UNIVERZITET U SARAJEVU (UNISA)

Opis partnera: Univerzitet u Sarajevu (UNISA) je velika i složena organizacija koja izvršava plemenitu misiju odgoja sposobnog, kreativnog i međunarodno kompetentnog osoblja u svim područjima od interesa za Bosnu i Hercegovinu kroz nastavu i istraživanje. Od osoblja se očekuje sučeljavanje s izazovima suvremenog gospodarstva u europskom i globalnom političkom, gospodarskom, društvenom i kulturnom kontekstu. UNISA se obvezuje ostati autonomna akademska zajednica nastavnika, istraživača, umjetnika i studenata uključena u međunarodnu sveučilišnu i akademsku zajednicu i postojeće trendove. UNISA kontinuirano ulaže napore u jačanje svoje uloge kao odgovorne institucije u društvenoj zajednici, te u osiguravanju uloge prepoznatljivog centra za znanstveni i umjetnički rad, okupljajući timove domaćih i međunarodnih stručnjaka i umjetnika oko projekata relevantnih za domaći, regionalni i širi društveni kontekst i okolinu. Organizacija i djelovanje UNISA, kao javne visokoškolske ustanove u Kantonu Sarajevo, propisana je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, Zakonom o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Statutom Sveučilišta. UNISA se sastoji od dvadeset pet fakulteta, tri akademije i pet istraživačkih instituta sa statusom punopravnih članova, interno organiziranih u šest znanstveno-umjetničkih grupa iz područja: društvenih, humanističkih, medicinskih, prirodnih, matematičkih i biotehničkih znanosti, tehničkih znanosti i umjetnost.

Uloga u projektu: UNISA imat će ulogu institucije iz Partnerske zemlje u okviru projekta RiskMan. UNISA će predstavljati Centar za ihtiologiju i ribarstvo i Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. UNISA će voditi Plan kvalitete radnog paketa 6 (WP6) i sudjelovat će u svim aktivnostima planiranim u okviru Projekta. UNISA će također imati ključnu ulogu u organiziranju radionice i sastanaka sa povezanim dionicima (ribarima, zaposlenicima u akvakulturi, predstavnicima javnih i privatnih institucija) u Bosni i Hercegovini. Svi dostupni podaci iz Bosne i Hercegovine o prisutnosti i distribuciji stranih vodenih vrsta bit će dostavljeni za organizaciju baze podataka i platforme (WP2) i implementaciju modela upravljanja rizicima (WP3).

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/UCG.jpg 

UNIVERZITET CRNE GORE (UoM)

Opis partnera: Univerzitet Crne Gore osnovan je 1974. godine u Podgorici, najstarija je i najveća visokoškolska, znanstvena i umjetnička ustanova u Crnoj Gori. UoM se sastoji od 19 fakulteta i 2 znanstvena instituta, s više od 20000 studenata. Sjedište i glavni kampus UoM nalazi se u Podgorici, a drugi kampusi smješteni su u 8 drugih crnogorskih gradova. Vrijednost UoM leži u akademskoj izvrsnosti, autonomiji, kreativnosti i slobodi stvaranja, kao i potpori nastavnicima, istraživačima i studentima u nastojanju da podignu svoj ugled među domaćom i međunarodnom javnosti u područjima svoje struke. Studiji su organizirani prema načelima Bolonjske deklaracije. Ovo, kao i brojni ugovori i programi u kojima sudjeluje UoM, omogućuju mobilnost bez prepreka u EHEA-i studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju. UoM je potpisao 141 bilateralna sporazuma o suradnji sa sveučilištima iz 39 zemalja svijeta. Studiji su organizirani na razini preddiplomskih, magistarskih i doktorskih studija, model 3+2+3. UoM se kontinuirano bavi restrukturiranjem i modernizacijom svih studijskih programa te njihovim usklađivanjem sa suvremenim postignućima i potrebama tržišta rada. UoM je godinama sudjelovao u projektima koje financira EU, bilo kao partner ili kao koordinirajuća institucija. Projektima su se rješavala razna pitanja vezana uz reformu visokog obrazovanja i usklađivanje s EHEA-om kroz reformu nastavnih planova i programa ili uvođenja novih studijskih programa, kroz izgradnju kapaciteta i strukturne reforme uvodeći nove instrumente, postupke i sustave koji se odnose na cjeloživotno učenje, ishode učenja, suradnju s društvom i poslovnu zajednicu, razvoj istraživačkih kapaciteta, razvoj usluga za studente s invaliditetom itd.  

Uloga u projektu: UoM će predstavljati instituciju iz Partnerske zemlje u okviru projekta RiskMan. UoM će zastupati Institut za biologiju mora (Kotor) i Prirodoslovno -matematički fakultet. UoM će provoditi aktivnosti diseminacije i iskorištavanja kroz radni paket 7 (WP7) te će sudjelovati u svim ostalim aktivnostima drugih radnih paketa planiranim u okviru projekta. UoM će također imati ključnu ulogu u organiziranju radionica i svih sastanaka sa povezanim dionicima (ribarima, zaposlenicima akvakulture, predstavnicima javnih i privatnih institucija) u Crnj Gori. Svi dostupni podaci iz Crne Gore vezani uz strane vodene vrste bit će dostavljeni za organiziranje baze podataka i platforme (WP2) i implementaciju modela upravljanja rizicima (WP3). UoM osoblje sa svojim kompetencijama i iskustvom uvelike će pridonijeti razvoju novih kolegija primjenom najboljih praksi iz postojećih programa EU.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/orglogo.jpg

 iSea

Opis partnera: iSea je neprofitna nevladina organizacija, osnovana 2016. Opći cilj iSea je očuvanje, zaštita i obnova dragocjene i jedinstvene baštine prirodnog vodenog okoliša. Aktivnosti organizacije usredotočene su na: strane/invazivne vrste, otpad u vodi, odnos između ljudi i vodenih ekosustava i ribarstvo. iSea svoje aktivnosti temelji na različitim alatima od znanstvenih istraživanja do građanske znanosti, obrazovanja i svijesti o okolišu. Kako bi postigli ciljeve u vezi sa zaštitom vodenih ekosustava potrebno je senzibiliziranje države, vodstva i javnog mnijenja, kako bi se poduzele potrebite mjere za sprječavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na vodene ekosustave i promicao održivi razvoj temeljen na tehničkoj stručnosti i usmjeren društvenoj i gospodarskoj dobrobiti kao i dobrobiti samog okoliša. Osoblje i kolege tvrtke iSea raspolažu širokim rasponom znanja i kompetencija od morskih biologa do stručnjaka za upravljanje okolišem i edukatora usmjerenih ka cilju pronalaska odgovora najvažnijih pitanja vezana za oceane i predlaganja alternativa za održivu budućnost. Proširena mreža suradnika iSea uključuje sveučilišne odjele, mediteranske organizacije, lokalne udruge i istraživačke institute. Izvori financiranja iSea uglavnom dolazi iz fondova europskih i grčkih ministarstava, privatnih zaklada i poduzeća u kontekstu društveno odgovornog poslovanja. Trenutno iSea ima 5 stalno zaposlenih i 3 vanjska zaposlenika te 20 aktivnih volontera uključenih u različite aktivnosti. Obrazovne aktivnosti iSea u području okoliša usredotočene su na informiranje javnosti o morskom okolišu i promicanju ekološke svijesti kroz školske posjete, obrazovne događaje i projekte koji se provode u cijeloj Grčkoj.

Uloga u projektu: iSea će biti uključen u projekt kao institucija iz Programske zemlje u projektu RiskMan. Posebna uloga iSea bit će vodstvo programskog paketa 5 (WP 5), (razvoj prilagođenog nastavnog programa za različite ciljne skupine), organizirati prilagođenu edukaciju za izbjeglice u Grčkoj i sastanak koji će se održati u Solunu sa osobljem konzorcija i povezanim dionicima (ribari, zaposlenici u akvakulturi, predstavnici javnih i privatnih ustanova). Osim toga, iSea će biti uključen u sve ostale radne pakete kako bi podržala bliske partnerske zemlje Zapadnog Balkana u projektu izgradnje kapaciteta za uspostavu znanstvene mreže građana za praćenje i prikupljanje podataka o stranim vodenim vrstama. Zajedno s Ekomenlog, iSea će imati ključnu ulogu u implementaciji internetske platforme koja sažima stanje pojavljivanja stranih vodenih vrsta u partnerskim zemljama.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/University_of_Biha%C4%87_seal.png 

UNIVERZITET U BIHAĆU (UNBI)

Opis partnera: Povijest Sveučilišta u Bihaću započela je 1997. godine njezinim osnutkom. Univerzitet u Bihaću (UNBI) sadrži sedam fakulteta (Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet, Biotehnički fakultet, Islamski pedagoški fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija). UNBI ima oko 3500 studenata od kojih je više od 100 studenata prisutno temeljem sporazuma o suradnji, uključujući međuinstitucionalne sporazume različitih programa mobilnosti. UNBI je integrirano 2010. godine te je osnovan Ured za akademska i studentska pitanja i uspostavljen Ured za istraživanje i međunarodne odnose. Nastavno i administrativno osoblje ulaže velike napore u osiguravanje odgovarajućih uvjeta za visokokvalitetan rad u obrazovanju i istraživanju. Ovim osnovnim aktivnostima UNBI doprinosi gospodarskom i kulturnom razvoju regije osiguravajući potrebne kvalificirane ljudske resurse. Akademska zajednica UNBI prepoznala je važnost promicanja i poticanja akademske suradnje s inozemnim sveučilištima i sličnim institucijama, sudjelujući u raznim nacionalnim i međunarodnim projektima, kao i u programima razmjene. UNBI definiralo je svoju predanost području međunarodne suradnje u „Strateškom razvojnom planu UNBI za razdoblje 2011 - 2015“ pod odjeljcima kako slijedi: „Europska dimenzija UNBI“, „Internacionalizacija UNBI"i" Zajednički doktorski studij ". Operativni plan Ureda za međunarodne odnose UNBI za 2015/2016 uključio je sve elemente u skladu sa „Strateškim planom UNBI za razdoblje 2011 - 2015“ i „Strateški razvojni trendovi u obrazovanju Higer -a“ u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012-2022 ". Senat Univerziteta je 2017. godine usvojio Strategiju razvoja UNBI za razdoblje 2017-2022 gdje se cijeli odjeljak 3 bavi modernizacijom nastavnih planova i programa usklađenim s potrebama tržišta rada u zemlji. Senat Univerziteta je 2018. godine usvojio Strategiju internacionalizacije UNBI 2018-2023 prema kojoj se daje prioritet modernizaciji i inovacijama nastavnih programa zajedno s drugim strateškim ciljevima.

Uloga u projektu: UNBI će predstavljati instituciju iz Partnerske zemlje u okviru projekta RiskMan. UNBI će predstavljati Biotehnološki fakultet. UNBI će sudjelovati u svim aktivnostima planiranim u okviru Projekta. UNBI će također imati ključnu ulogu u organizaciji radionica i sastanaka sa povezanim dionicima (ribarima, zaposlenicima u akvakulturi, predstavnicima javnih i privatnih institucija) u Bosni i Hercegovini. Svi dostupni podaci iz Bosne i Hercegovine o stranim vodenim vrstama bit će osigurani za organizaciju baze podataka i platforme (WP2) i implementaciju modela upravljanja rizicima (WP3).

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/sonn.png 

SVEUČILIŠNI POSLOVNI FAKULTET (UCB)

Opis partnera: Sveučilišni poslovni fakultet (UCB) kao privatna visokoškolska ustanova, počeo je pružati svoje usluge u albanskom sustavu visokog obrazovanja u akademskoj godini 2011-2012. UCB je osnovan u skladu sa Zakonom br. 9741 od 21.05.2007. „O visokom obrazovanju u Republici Albaniji (LHE)“ i djeluje prema DCM -u br. 651, od 14.09.2011. „O licenciranju profesionalne poslovne akademije ” kao visoko učilište. Temeljem odredbi Ministarstva obrazovanja i znanosti (MZS) br. 3 od 05.01.2012. ovoj je ustanovi dodijeljena licenca za pokretanje nastavnog, istraživačkog i akademskog rada studijskih programa. Početak prve akademske godine bio je  2011-2012. na oba fakulteta (Ekonomski i Pravni fakultet). Institucionalna akreditacija UCB -a izvršena je prema Nalogu br. 557 od 16.11.2012. godine „O institucionalnoj akreditaciji Sveučilišta za poslovanje“ izdanom od strane MES -a. Trenutno UCB nudi tri različita stupnja: a) dvogodišnji stupanj strukovnog visokog obrazovanja; b) dodiplomski prvostupnički studij (Bs) i; c) magisterij (MSc i MP). Dva strukovna stupnja u administrativnom i tehničkom području, podijeljena su u šest dijela kao viši administrativni, viši računovodstveni, viši pravni, tehničar računalnih mreža, tehničar električnih mreža, tehničar za motorne mreže. Šest dodiplomskih studija prava, poslovnog prava, financija i računovodstva, poslovne administracije, banaka i financijskih institucija, poslovne informatike. Jedanaest magisterija, točnije profesionalnih magistara i magistara znanosti, iz kaznenog prava, građanskog i trgovačkog prava, financija, računovodstva, menadžmenta, javne uprave, revizijskog računovodstva, marketing menadžmenta. UCB je akreditiran i od Agencije za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja s timom koji se sastoji od britanskih i albanskih recenzenata. Četvrtu godinu zaredom Agencija za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja je sveučilišne prvostupničke i magistarske programe svrstala među 10 najboljih visokoškolskih ustanova u Albaniji. UCB cijeni važnost napretka i potrebu nastavka ulaganja u izgradnju kapaciteta same institucije, a posebno u strukovne studijske programe, u sljedećem: poboljšanje postojećih nastavnih planova i programa i osmišljavanje novih programa koji će se pokrenuti u narednim akademskim godinama; kontinuirano usavršavanje akademskog osoblja; pružanje studentima boljih mogućnosti i iskustava u studiranju i praksi na europskim sveučilištima; ulaganja u tri postojeća laboratorija kao i opremanje novih s najsuvremenijom komplementarnom opremom na tržištu.

Uloga u projektu: UCB će pomoći Projektnom konzorciju u jačanju institucionalnih partnerstava s znanstvenom zajednicom, javnim i privatnim sektorom vezanim uz upravljanje rizikom za strane vodene vrste u partnerskim zemljama. Radit će na otvaranju novih mogućnosti za studente i populariziranju diplomskih studija radi zadovoljavanja potreba tržišta rada. UCB biti će uključen u Wp1 (priprema), WP4 (razvoj), WP6 (kvaliteta), WP7 (diseminacija) i WP8 (upravljanje).