Projektni parteri

Projektni parteri

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/logo1(1).png 

MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY (Koordinator projekta)

Opis partnera: Univerzitet Mugla Sıtkı Koçman (MSKU) je osnovan 1992 godine pod nazivom Univerzitet Mugla. Sveobuhvatan je i progresivni javni univerzitet, smješten u gradskoj zoni Mugla (Egejska regija Turske). Od osnutka, MSKU je posvećen postizanju kvaliteta u visokom obrazovanju i naučnoistraživačkom radu u cilju doprinošenja društvenom, kulturnom, naučnom i tehnološkom razvoju Turske. Trenutno, MSKU čine 21 fakulteta, četiri postdiplomske škole i 13 stručnih škola smještenih u centru grada ali i u različitim administrativnim oblastima. Univerzitet opslužuje preko 44500 studenata i upošljava, u punom kapacitetu, preko 1500 članova akademskog osoblja. Proces obrazovanja i stručne obuke za studente MSKU odvija se kroz moderne nastavne planove i programe, u skladu sa ECTS, uz vođstvo mladog i dinamičnog tima nastavnika, koji, većinom imaju međunarodno iskustvo i pristupe. Studenti mogu učestvovati u realizaciji regionalnih, nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata te steći stručna i naučna iskustva. MSKU učestvuije u programima EU kao i u drugim programima globalnog partnerstva i razmjene pa je domaćin za oko 1200 međunarognih studenata iz 60 različitih zemalja. MSKU je jedan od najvažnijih aktera u region kada je u pitanju proizvodnja i distribucija znanja, kako za javni tako i za privatni sector. Ovim memorandumom naglašava se da je odnos univerziteta i industrije, kao dijela javno-privatnog partnerstva kao prethodnice univerziteta i drugih aktera. MSKU kontonuirano ističe značaj ovakvog tipa odnosa za regionalni razvoj i kroz regionalne SME djeluju u pravcu transformacije vrijednosti našeg regiona u prepoznatljive-brendirane projekte. 

U projektu učestvuje visokokvalifikovano akademsko osoblje sa fakulteta ribarstva, nauke (Odsjek za biologiju) i menadžmenta kao i uposlenici MSKU Ureda za projekte. Osoblje raspolaže svim potrebnim kvalitetima i vještinama za koordiniranje Konzorcijuma projekta i kvalitetno postizanje ciljeva projekta. 

  http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/1576490367_universita-degli-studi-di-palermo-png-2.jpg

UNIVERZITET PALERMO (UNIPA)

Opis partnera: Univerzitet Palermo (UNIPA) je združeno tijelo kulture, nauke i obrazovanja u centralno-zapadnoj Siciliji. Sa svojih 16 odsjeka, UNIPA obuhvata najvažnije domene modernog znanja iz oblasti nauke i tehnologije. Svake godine je u ponudi 122 nastavnih programa (prvog i drugog ciklusa), kao i 44 master i specijalističkih programa, i 23 PhD programa, usmjerenih ka obrazovanju specifičnih profesionalnih karaktera; često su u suradnji sa eksternim institucijama i kompanijama. To je galaksija koja privlači 10000 brucoša svake akademske godine. Istraživači na UNIPA svakodnevno rade kako bi pronašli nova rješenja na pitanja iz prirode, nauke i društva. Laboratorije su otvorene za lokalnu zajednicu što je prvi korak u uspostavljanju saradanje između istraživača akademske i poslovne zajednice. Provode se fundamentalna i primijenjena istraživanja a mladim umovi se pruža prilika da kvalitetno primijene svoju intuiciju. Uspješan transfer tehnologije implicira potpunu interakciju inovativnih tehnologija, naučne misli, proizvodnih sistema i procesa. U biti, neophodna je implementacija kompletnog sistema koji uključuje znanje, proizvodni process, robe, usluge i organizacijske i funkcionalne vještine. Odsjek za istraživanja o kopnenim i marinskim sistemima (DISTEM) UNIPA će predstavljati UNIPA u RiskMan projektu. Zahvaljujući velikom iskustvu u oblastima opšte i eksperimentalne ekologije, marinske biologije, ekologije invazivnih vrsta, UNIPA će moći učestvovati u većini tema predloženih ovim projektom. 

Uloga u projektu: Odsjek za istraživanja o kopnenim i marinskim sistemima (DISTEM) UNIPA će predstavljati UNIPA u RiskMan projektu. Zahvaljujući velikom iskustvu u oblastima opšte i eksperimentalne ekologije, marinske biologije, ekologije invazivnih vrsta, UNIPA će moći učestvovati u većini tema predloženih ovim projektom. U užem smislu, UNIPA će predvoditi realizaciju radnog paketa (WP3) Razvoj – impementacija modela upravljanja rizikom za Zapadni Balkan a učestvovati će u svim drugim radnim paketima.   

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/ohrid.png

HIDROBIOLOŠKI INSTITUT OHRID (HIO)

Opis partnera: HIO je osnovan 1935. godine što ga čini najstarijom naučnom institucijom u Sjevernoj Makedoniji. Javna je ustanova od državnog interesa, ovlaštena da provodi monitoring sva tri prirodna jezera u zemlji, kao i drugih vodenih tijela. Od 2005. godine, Institut je akreditiran za postdiplomske studije (prema Bolonjskoj konvenciji) u okviru Univerziteta St. Kliment Ohridski u Bitoli. Potpisano je i implementirano više od 50 sporazuma o saradnji sa naučnim institucijama širom svijeta, i publicirano je više od 1000 naučnih radova. Hidrobiološki institute Ohrid je javna, vladina institucija što znači da je u potpunosti finansira vlada kroz Ministarstvo nauke i obrazovanja. Pored toga, Institut ostvaruje dodatne prihode putem pružanja stručnih usluga (monitoring, analize) za potrebe javnih i privatnih organizacija. I konačno, institut se također finansira iz indirektnih prihoda međunarodnih projekata. Sada, HIO ima ukupno 30 uposlenika, od čega su 16 naučno osoblje a ostalo čini pomoćno i administrativno osoblje.  

Uloga u projektu: U RiskMan projektu Hidrobiološki institut Ohrid ima ulogu programske zemlje. Njegova uloga je u pružanju podrške partnerskim zemljama Zapadnog Balkana u izvršavanju aktivnosti u polju monitoringa i istraživanja kao i obrazovanju javnosti, tokom projekta kao i nakon njegovog završetka. U užem smislu, podrška osoblja Hidrobiološkog instituta Ohrid biti će usmjerena na pružanje pomoći u razvoju strategije i plana monitoringa neinvazivnih i invazivnih vrsta u jezerima Ohrid i Prespa (koje dijelimo sa partnerskim zemljama). Povrh toga, HIO će pomagati drugim partnerskim zemljama putem organizacije radionica za građane, obrazovanje i obuku nastavnika, radnika ribogojilišta, predstavnika opština, ministarstava i drugih državnih i lokalnih institucija u zemljama Balkana. HIO će učestvovati u realizaciji svih radnih paketa.  

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/logo3.png

 

UDRUŽENJE ZA EKOLOGIJU EKOMENLOG OHRID (EKOMENLOG)

Opis partnera: Udruženje EKOMENLOG Ohrid je osnovano 2015. Iako se smatra još uvijek mladom NGO, Udruženje su osnovale osobe sa dvodecenijskim profesionalnim iskustvom u oblasti okoliša i petogodišnjim iskustvom u oblasti okolišnih servisa. Udruženje je osnovano sa idejom da pomaže lokalnim i centralnim vlastima u pravilnoj registraciji problema okoliša i da pruži potporu, suradnju i inicijative za pronalaženje rješenja za određene probleme i pitanja. Misija Udruženja je “iniciranje opredjeljenja i svjesti javnosti o borbi za zaštitu okoliša od prirodnih i antropogenih zagađenja, putem promjene kolektivnog i pojedinačnog stanja svijesti, te informiranja stanovništva putem kontinuiranog monitoringa i upravljanja pitanjima iz oblasti okoliša”. Vjerujemo da svaki pojedinac ima pravo na zdrav i čist okoliš, te je naš konačni cilj upravo omogućavanje zdravog i čistog okoliša za nas i za buduće generacije.

Uloga u projektu: Udruženje za ekologiju EKOMENLOG Ohrid će učestvovati u svim radnim paketima u RiskMan projektu kao institucija iz programskih zemalja. Specifična uloga Udruženja će biti podrška parnerskim zemljama Zapadnog Balkana u izgradnji kapaciteta za uspostavljanje građanske naučne mreže za monitoring i prikupljanje podataka te za poboljšanje mogućnosti za jačanje javne svjesti stanovništva, studenata visokoškolskih ustanova i radnika ribogojilišta u području Balkana. Povrh toga, imaće ključnu ulogu u implementaciji online platforme na kojoj će biti sistematiziran status pojave alohtonih vrsta u partnerskim zemljama. Ova platforma je jedan od ishoda projekta i biti će dostupna kako za zainteresirane strane tako i za javnost. Platforma će se nadograđivati rezultatima iz narednih koraka projekta a pristup će biti otvorenog tipa.  

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/1200px-University_of_Zagreb_logo_svg.png

UNIVERZITET U ZAGREBU (UNIZG)

Opis partnera: Univerzitet u Zagrebu (UNIZG) je vodeća obrazovna institucija u zemlji sa 31 fakultetom, tri umjetničke akademije i različitim univerzitetskim centrima i odjelima. Kao sveobuhvatan centralnoevropski univerzitet, UNIZG nudi obrazovne programe iz svih naučnih oblasti (umjetnost, biomedicina, biotehnologija, inženjerstvo, humanističke, prirodne i društvene nauke) i širok spektar programa na svim nivoima studija, od dodiplomskog do postiplomskog, za više od 70,000 studenata. Univerzitet njeguje izvrsnost ne samo u domenu obrazovanja već i naučno-istraživačkog rada, doprinoseći sa preko 50% godišnjem istraživačkom opusu Hrvatske. Kao jedna od organizacionih jedinica UNIZG, Poljoprivredni fakultet (FAZ) učestvuje u projektnom prijedlogu kao organizacija iz programskih zemalja. FAZ je osnovan 1919. godine, i najstarija je i vodeća institucija visokog obrazovanja u oblasti poljoprivrede u Hrvatskoj; zauzima značajnu ulogu u obrazovnom, naučnom i istraživačkom sistemu zemlje. FAZ je organiziran u 28 odsjeka sa 457 članova osoblja i sedam eksperimentalnih stanica. Nastavnici i istraživači FAZ su uključeni u implementaciju fundamentalnih, razvojnih i primijenjih istraživačkih projekata, te aktivno učestvuju u profesionalnoj suradnji. Plodonosna profesionalna suradnja uspostavljena je sa različitim klijentima (institucijama, državnom administracijom i poslovnim sektorom), a istraživači FAZ su učestvovali u međunarodnim razvojnim i primijenjenim istraživačkim projektima. Nastavno osoblje Odsjeka za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju uključeno je u realizaciju nastave iz marinske i slatkovodne akvakulture, biodiverziteta, fundamentalne zoologije, akvatične ekologije i ihtiologije uglavnom povezane sa marinskim i slatkovodnim invazijama. Također, u toku je nekoliko projekata koji se odnose na slatkovodne invazije.

Uloga u projektu: UNIZG će učestvovati u projektnom prijedlogu kao organizacija iz programskih zemalja koju predstavlja Poljoprivrednih fakultet. UNIZG će voditi radni paket 1 (WP1) – Priprema, pregled i analiza postojećih evropskih praksi i učestvovaće u svim radnim paketima. UNIZG će surađivati sa svim partnerskim institucijama, Konzorcijumom i svim zainteresiranim stranama kroz radionice, seminare i sastanke. 

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/23559742_131516404218786_4040285548030707745_n.jpg          

ALBANSKI CENTAR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ (ACEPSD)

Opis partnera: Opšta misija ovog albanskog centra (ACEPSD) predstavlja pronalaženje rješenja za konzervaciju biodiverziteta i usklađivanje zaštite prirode sa održivim društveno-ekonomskim razvojem ruralnih i urbanih sredina u Albaniji. 

Ciljevi: 

1. Minimiziranje i reduciranje efekata industrijalizacije na rijeke, jezera, uvale i mora (kao što su hidrokarboni, otpad u morima i rijekama i sl.) 

2. Zaštita ugroženih vrsta u rijekama, jezerima i morima (ribe, sisari, reptili i sl.) i usmjeravanje djelovanja akvakulture i ribarstva u pravcu održivosti. 

3. Jačanje zaštite ugroženih habitata izgradnjom partnerstva sa lokalnim i vladinim službama, i međunarodnim organizacijama, senzibilizacijom susjednih zajednica i strogim monitoringom zaštićenih područja na kopnu i morima. 

4. Unapjeđenjem ekonomskog i društvenog razvoja u ruralnim i urbanism zonama putem implementacije inicijativa vezanih za stručnu kvalifikaciju, zaštitu okoliša, ekstenzivnu poljoprivredu, zanatsko ribarstvo i održivu akvakulturu u zdravom okolišu. 

5. Podršavanje naučnoistraživačkih aktivnosti u domeni značajnih pitanja iz domene okoliša, koja se odnose na klimatske promjene, poljoprivredu, ribarstvo, akvakulturu i istraživanja okoliša. 

Uloga u projektu: U ulozi institucije partnerske zemlje u RiskMan projektu, ACEPSD će surađivati sa drugim partnerskim i programskim organizacijama u implementaciji projekta. U užem smislu, ACEPSD će, u suradnji sa AUT i ALB-ADRIATICO, voditi radni paket 2 (WP2 – Priprema – identifikacija postojećeg statusa alohtonih vrsta u Zapadnom Balkanu). ACEPSD će odigrati i ključnu ulogu u organiziranju radionica i sastanaka sa odgovarajućim zainteresiranim stranama (ribnjacima, uposlenicima u sektoru akvakulture, predstavnicima javnih i privatnih institucija) u Albaniji radi razgovora i saopštavanja rezultata kao i razvoja aktivnosti koje mogu dovesti do poboljšanja stanja; i diseminacije rezultata projekta.   

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/20729534_1080253188778704_6746529863728927344_n.jpg

ALB ADRIATICO 2013 (ALB)

Opis partnera: “Alb-Adriatico2013” ltd je osnovan 18.04.2013. Njihova oblast djelovanja je uzgoj i prodaja svježe ribe, uglavnom lubina i komarče. Od osnutka, kompanija se transformisala i izrasla u jednu od najvećih kompanija u sektoru akvakulture u Albaniji. Čakštaviše, sve aktivnosti koje kompanija provodi usaglašene su sa aktualnim evropskim standardima, kako na moru tako i na kopnu. Naši uposlenici imaju višegodišnje iskustvo u uzgoju ribe i marketing, te su visokokvalifikovani u svim aspektima rada. Implementirali smo sve relevantne nove tehnologije kako bismo maksimalno poboljšali kvalitet ribe, istovremeno svodeći na minimum utjecaj na okoliš. Naše uzgajalište se nalazi u zalivu Vlora, na poluotoku Karaburn, svega 3 km sjeverno od antičkog grada Orik. To je jedna od najboljih lokacija na albanskoj obali. Prostrano područje zaliva obezbjeđuje uslove slične otvorenom moru sa izvrsnim parametrima – visoke koncentracije kisika i idealne temperature. Pored toga, u zalivu su kavezi i ribe zaštićene i sigurne. 

Uloga u projektu: Osoblje institucije iz partnerske zemlje Alb-Adriatico 2013 biti će uključeno u sve aktivnosti projekta. U suradnji sa pridruženim partnerima Hatko i Halder, predstavljeti će sektor ribarstva/akvakulture i surađivati sa NVO i akademskim sektorom na implementaciji plana upravljanja u skladu sa potrebama sektora. Oni će pružati pomoć AUT u aktivnostima prikupljanja podataka o akvakulturi i interakciji sa alohtonim vrstama tokom realizacije WP2 tako što će instalirati opremu za monitoring u blizini ribogojilišta. Prikupljeni podaci će se koristiti za istraživanje korelacije između promjene klime i prisustva/gustine alohtonih vodenih vrsta. Osoblje Alb-Adriatico 2013 će surađivati u organizaciji radionica. Ronioci i tehničari će pomagati AUT i ACEPSE tokom realizacije WP4 (Razvoj) u smislu prikupljanja uzoraka tokom radionica i za potrebe istraživanja, te izvoditi relativne analize u laboratorijama Odsjeka za akvakulturu i ribarstvo. 

 

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/indir.png

POLJOPRIVREDNI UNIVERZITET U TIRANI (AUT)

Opis partnera: Poljoprivredni univerzitet u Tirani (AUT) osnovan je 1951. godine. AUT je jedinstveni centar za dodiplomske i diplomske studije, naučnoistraživački rad, obuke i nadogradnju u oblasti poljoprivrede, hrane i okoliša. AUT je među najvećim sektorskim akademskim institucijama u Albaniji – zapošljava 310 članova nastavnog osoblja. Trenutno je upisano oko 15000 studenata. AUT nudi istraživački rad i obrazovanje na različitim nivoima: bakalaureat, master i doktorske studije u različitim oblastima kao što su animalna proizvodnja, hortikultura, akvakultura i ribarstvo, studiji okoliša, integrirani ruralni razvoj, marketing, finansije itd. Ove oblasti su glavni fokus razvoja Albanije kao i Zapadnog Balkana. AUT nudi širok spektar usluga kroz različite urede i druge jedinice podrške koje uključuju: Ured za studije i studente, Univerzitetsku biblioteku, Ekonomiju za eksperimentalni i didaktički rad, Ekonomiju za akvakulturu i didaktički rad u Tapizi, Laboratoriiju za zaštitu biljaka, Institut za biljne genetičke resurse, Istraživački centar za hranu, Radionicu za obradu drveta, Univerzitetsku veterinarsku kliniku i Botanički vrt. AUT se više dobiva na značaju kao vodeća akademska i istraživačka institucija u domenu ruralnog razvoja u Zapadnom Balkanu. Tu se educiraju nastavnici i stručnjaci iz regiona npr. Kosova, Makedonije i Crne Gore. Također, njeguje se suradnja sa drugim susjednim zemljama, zahvaljujući velikoj podršci ostvarenoj kroz projekte koje finansiraju EU, vlada Njemačke ili USAID. AUT je potpisao brojne bilateralne sporazume sa partnerskim institucijama koje također učestvuju u Erasmus+ programima (KA1). S obzirom na porast broja studenata i diplomaca, izgradnja snažnijih poveznica sa tržištem rada je postala jedan od prioriteta. 

Uloga u projektu: U okviru RiskMan projekta, Poljoprivredni univerzitet u Tirani (AUT) će imati ulogu institucije iz partnerskih zemalja. Kompetencije i iskustvo osoblja AUT će u velikoj mjeri doprinijeti razvoju novih izbornih programa uz primjenu najboljih praksi iz postojećih EU programa (WP4 – Razvoj – reforma postojećih programa). Uključeno akademsko osoblje će aktivno učestvovati u svim radnim paketima i zajedno sa ACEPSD voditi WP2 (Priprema – identifikacija postojećeg statusa alohtonih vrsta u Zapadnom Balkanu) te davati stručni doprinos tokom cjelokupnog trajanja projekta. Svi podaci o distribuciji i pojavi alohtonih vrsta kojim raspolaže Albanija biti će obezbjeđene za bazu podataka i pripremu modela procjene rizika. Istovremeno, AUT će, u region, obezbjediti pomoć u pristupu predstavnicima opština, ministarstava i drugim državnim i lokalnim institucijama. 

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/220px-University_of_Sarajevo_logo_svg.png 

UNIVERZITET U SARAJEVU (UNISA)

Opis partnera: Univerzitet u Sarajevu je velika i složena organizacija koja provodi plemenitu misiju obrazovanja sposobnih, kreativnih i, u međunarodnim okvirima, kompetentnih osoba u svim oblastima od interesa za Bosnu i Hercegovinu putem poučavanja i istraživanja. Od osoblja Univerziteta se očekuje da se uhvate u koštac sa izazovima moderne ekonomije u evropskom i globalnom političkom, ekonomskom, društvenom i kulturnom kontekstu. Univerzitet je posvećen tome da ostane neovisna akademska zajednica nastavnika, istraživača, umjetnika i studenata uključena u međunarodnu univerzitetsku i akademsku zajednicu i tokove. Univerzitet kontinuirano teži jačanju svoje uloge kao odgovorne institucije u zajednici, te osiguranju uloge prepoznatljivog centra naučnog i umjetničkog rada, povezujući timove domaćih i međunarodnih stručnjaka i umjetnika u projekte relevantne za domaći, regionalni i širi društveni kontekst i sredinu. Organizacija i aktivnosti Univerziteta u Sarajevu kao javne ustanove visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, definisane su Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta. Univerzitet se sastoji iz 25 fakulteta tri akademije i pet naučnoistraživačkih instituta sa statusom punovpravnog člana. Interna organizacija je u šest naučnih/umjetničkih grupacija u poljima: društvenih, humanističkih, medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih, i tehničkih nauka i umjetnosti. 

Uloga u projektu: Univerzitet u Sarajevu (UNISA), u okviru RiskMan projekta, ima ulogu institucije iz partnerske zemlje. UNISA će predstavljati Centar za ihtiologiju i ribarstvo i Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. UNISA će predvoditi radni paket 6 (WP6 – Plan kvaliteta) i učestvovaće u svim aktivnostima planiranim u okviru projekta. UNISA će također imati i ključnu ulogu u organizaciji radionica i sastanaka sa zainteresiranim stranama (ribogojilišta, uposlenici iz sektora akvakulture, predstavnici javnih i privatnih institucija) u Bosni i Hercegovini. Svi dostupni podaci o prisustvu i distribuciji alohtonih vrsta u Bosni i Hercegovini će biti stavljeni na raspolaganje radi formiranja baze podataka i platforme (WP2) i implementaciju modela upravljanja rizikom (WP3).  

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/UCG.jpg

 

UNIVERZITET CRNE GORE (UoM) 

Opis partnera: Univerzitet Crne Gore, osnovan 1974 godine u Podgorici, najstarija je i najveća obrazovna, naučna i umjetnička institucija u Crnoj Gori. UoM se sastoji iz 19 fakulteta i dva naučnoistraživačka instituta, sa više od 20000 studenata. Sjedište i glavni kampus UoM je u Podgorici, a ostali kampusi se nalaze u drugih 8 crnogorskih gradova. Vrijednosti UoM počivaju na akademskoj izvrsnosti, autonomiji, kreativnosti i slobodi stvaranja, kao i podršci koja se pruža nastavnicima, istraživačima i studentima u njihovom nastojanju da uzdignu svoj profil među nacionalnom i međunarodnom javnošću u domeni njihove profesije. UoM je organiziran u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. Ovaj, kao i mnogi drugi sporazumi i programi u kojima UoM učestvuje, omogućava mobilnost bez prepreka u EHEA za studente, nastavnike i administrativno osoblje. UoM je potpisao 141 bilateralni sporazum u suradnji sa univerzitetima iz 39 zemalja širom svijeta. Organizacija studija je na nivou dodiplomskih, master i doktorskih studija po modelu 3+2+3. Univerzitet kontinuirano restruktuira i modernizira sve studijske programe i usaglašava ih sa modernim dostignućima i potrebama tržišta rada. Godinama je UoM učestvovao u projektima koje finansira EU, bilo kao partnerska institucija ili kao koordinator.  Projekti su tretirali različita pitanja koja se odnose na reformu visokog obrazovanja i usklađivanje sa EHEA putem reforme planova i programa ili uvođenja novih studijskih programa, putem izgradnje kapaciteta i strukturnih reformi koje uvode nove instrumente, procedure i sisteme koji se odnose na cjeloživotno učenje, ishode učenja, suradnju sa društvom i poslovnom zajednicom, razvoj istraživačkih kapaciteta, razvoj usluga za studente sa poteškoćama i sl. 

Uloga u projektu: Univerzitet Crne Gore će, u okviru RiskMan projekta, ispunjavati ulogu institucije iz partnerskih zemalja. UoM će predstavljati Institut za biologiju mora (Kotor) i Prirodno-matematički fakultet. UoM će predvoditi radni paket 7 (WP7 Diseminacija i ekploatacija) a i učestvovaće u aktivnostima svih ostalih radnih paketa planiranih projektom. UoM će također igrati ključnu ulogu u organizaciji radionica i svih sastanaka sa zainteresiranim stranama (ribari, uposlenici sektora akvakulture, predstavnici javnih i privatnih institucija) u Crnoj Gori. Svi dostupni podaci iz Crne Gore o prisustvu i distribuciji alohtonih vrsta biti će obezbjeđeni za organizaciju baze podataka i platforme (WP2) i implementaciju modela upravljanja rizikom (WP3). Svojim kompetencijama i iskustvom, univerzitetsko osoblje će doprinijeti razvoju novih programa pritom primjenjujući najbolje prakse iz postojećih EU programa.  

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/orglogo.jpg  

 iSea  

Opis partnera: iSea je neprofitna NVO osnovana 2016. godine. Generalni cilj iSea je očuvanje, zaštita i remedijacija dragocjenog i jedinstvenog nasljeđa prirodnih vodenih ekosistema. Aktivnosti organizacije fokusirane su na četiri stuba: alohtone/invazivne vrste, otpad u vodenim ekosistemima, odnos između ljudi i vodenih ekosistema i ribogojilišta. iSea svoje aktivnosti bazira na različitim alatima koji variraju od naučnih istraživanja do građanske nauke i obrazovanja i svijesti o okolišu, kako bi postigla ciljeve koji se odnose na zaštitu vodenih ekosistema putem senzibilizacije države, menadžera i javnog mnijenja, kako bi poduzela akcije kada i gdje su neophodne, informirala o negativnom uticaju klimatskih promjena na vodene ekosisteme i promovirala održivi razvoj, zasnovan na tehničkom iskustvu težeći drušvenom, ekonomskom i okolišnom boljitku. Profil osoblja i kolega iSea kreće se od marinskih biologa do specijalista iz oblasti upravljanja okolišem i edukatora sa ciljem rasvjetljavanja glavnih problema koji utiču na naše okeane i ponude alternative za održivu budućnost. Proširena mreža suradnika iSea uključuje odsjeke univerziteta, mediteranske organizacije, lokalne asocijacije i istraživačke institute. iSea se uglavnom finansira iz evropskih fondova i fondova grčkih ministarstava, privatnih fondacija i korporacija u kontekstu društvene odgovornosti korporacija. Trenutno, iSea ima pet uposlenika na puno radno vrijeme, tri spoljna saradnika i 20 obučenih volontera koji se aktivno uključuju u različite aktivnosti. Aktivnosti iz domena edukacije o životnoj sredini iSea fokusira na obogaćivanje znanja javnosti o marinskim ekosistemima i razvoju pozitivnog odnosa prema okolišu putem posjeta školama, obrazovnim manifestacijama i projektima koji se implementiraju širom Grčke.  

Uloga u projektu: NVO iSea će učestvovati u RiskMan projektu kao institucija programskih zemalja. Posebna uloga iSea je u predvoditi radni paket 5 (WP5 – Razvoj ciljanog nastavnog programa za različite ciljne grupe), organizirati ciljane nastavne programe za izbjeglice u Grčkoj i sastanak koji će se održati u Solunu sa osobljem Konzorcija i zainteresiranim stranama (ribari, uposlenici sektora akvakulture, predstavnicima javnih i privatnih institucija). Pored toga, iSea će učestvovati u ostalim radnim paketima kako bi podržao bliske partnerske zemlje Zapadnog Balkana u projektima izgradnje kapaciteta za uspostavljanje građanske naučne mreže za nadzor i prikupljanje podataka o alohtonim vodenim vrstama. Zajeno sa Ekomenlog, iSea će odigrati ključnu ulogu u implementaciji online platforme koja sumira status pojave alohtonih vrsta u partnerskim zemljama.  

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/University_of_Biha%C4%87_seal.png

 

UNIVERZITET U BIHAĆU (UNBI) 

Opis partnera: Istorija Univerziteta u Bihaću započinje njegovim osnivanjem 1997. godine. Sadrži sedam članica tj. fakulteta (Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet, Biotehnički fakultet, Fakultet islamske pedagogije, Ekonomski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija). Upisano je oko 3500 studenata. UNBI je potpisao preko 100 sporazuma o suradnji uključujući međuinstitucionalne sporazume u okviru različitih programa mobilnosti. Univerzitetu Bihaću je integriran od 2010. Ima potpuno funkcionalni Ured za nastavne i studentske poslove i uspostavljen Ured za istraživački rad i međunarodne odnose. Nastavno i administrativno osoblje se zalaže za obezbjeđivanje odgovarajućih uslova za kvalitetno obrazovanje i istraživački rad. Svojim osnovnim aktivnostima, Univerzitet u Bihaću doprinosi ekonomskom i kulturnom razvoju regiona; obezbjeđuje neophodne kvalifikovane stručnjake. Akademska zajednica Univerziteta prepoznala je značaj promoviranja i ohrabrivanja uspostavljanja akademske suradnje sa univerzitetima i sličnim institucijama iz inostranstva te učestvuje u različitim državnim i međunarodnim projektima, kao i u programima razmjene. Univerzitet u Bihaću je definisao opredjeljenost za međunarodnu suradnju u „Strateškom planu razvoja za Univerzitet u Bihaću za period 2011-2015“ u odjeljcima „Evropska dimenzija Univerziteta u Bihaću“, „Internacionalizacija Univerziteta“ i „Zajedničke doktorske studije“.  Operativni plan Ureda za međunarodne odnose Univerziteta u Bihaću za period 2015/2016 uključio je sve elemente internacionalizacije u skladu sa „Strateškim planom razvoja za Univerzitet u Bihaću za period 2011-2015“ i „Strateški trendovi razvoja visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012-2022“. Senat UNBI je, 2017. godine, usvojio Razvojnu strategiju Univerziteta u Bihaću za period 2017-2022 u kome se cijeli odjeljak 3 odnosi na modernizaciju planova i programa na Univerzitetu u Bihaću i usklađivanje sa potrebama tržišta rada u zemlji.  Senat UNBI je, 2018. godine, usvojio Strategiju internacionalizacije Univerziteta u Bihaću za period 2018-2023 u kojem se prioritet daje modernizaciji i inovaciji planova i programa.

Uloga u projektu: Univerzitet u Bihaću (UNBI) će, u okviru RiskMan projekta, imati ulogu institucije iz partnerske zemlje. UNBI će predstavljati Biotehnološki fakultet. UNBI će učestvovati u svim aktivnostima predviđenim projektom. UNBI će imati ključnu ulogu u organiziranju radionica i sastanaka sa zainteresiranim stranama (ribarima, uposlenicima sektora akvakulture, predstavnicima javnih i privatnih institucija) u Bosni i Hercegovini. Svi dostupni podaci iz Bosne i Hercegovine o prisustvu i distribuciji alohtonih vrsta biti će obezbjeđeni za organizaciju baze podataka i platforme (WP2) i implementaciju modela upravljanja rizikom (WP3). 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/sonn.png

UNIVERZITETSKI POSLOVNI KOLEDŽ (UCB)

Opis partnera: Univerzitetski poslovni koledž (UCB) je ne-javna institucija visokog obrazovanja koja je počela sa radom u sistemu visokog obrazovanja Albanije u akademskoj godini 2011-2012. UCB je osnovan na temelju Zakona br. 9741 od 21.05.2007. “O visokom obrazovanju Republike Albanije (LHE)” i djeluje kao institucija visokog obrazovanja na osnovu DCM br. 651 od 14.09.2011. “O licenciranju Profesionalne poslovne akademije”. Nakon Naredbe Ministarstva obrazovanja i nauke (MES) br. 3 od 05.01.2012. ova institucija je dobila dozvolu za iniciranje obrazovnog, istraživačkog i akademskog procesa studijskih programa u skladu sa dodijeljenom licencom tako da su akademske aktivnosti inicirane početkom akademske godine 2011/2012, na oba fakulteta (Ekonomski i Pravni fakultet). Institucionalna akreditacija UCB načinjena je na osnovu Naredbe br. 557 od 16.11.2012. “O institucionalnoj akreditaciji Univerzitetskog poslovnog koledža” koju je izdao MES.  Trenutno, Univerzitetski poslovni koledž nudi tri diplome: a) diploma dvogodišnjeg stručnog obrazovanja; b) dodiplomska diploma – bakalaureat i c) master diploma (MSc i MP). Dvije diplome stručnog obrazovanja u sektorima tehnike i administracije, struktuirane su u šest profila: viši administrativni radnik, viši računovođa, viši pravni suradnik, tehničar za računarske mreže, tehničar za strujne mreže, tehničar za motorne mreže. Šest dodiplomskih diploma u oblasti prava, poslovnog prava, finansija i računovodstva, poslovne administracije, bankarstva i finansija, poslovne informatike. Postoji i 11 master programa – profesionalni master i master nauka iz oblasti krivičnog prava, građanskog i tržišnog prava, finansija, računovodstva, menadžmenta, javne administracije, revizijskog računovodstva, upravljanja tržištem. UCB ima akreditaciju Agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (QAA) za koju audit provodi tim recenzenata iz Velike Britanije i Albanije. Već četvrtu godinu QAA rangira univerzitetske bakalaureat i masters programe u prvih 10 programa visokog obrazovanja u Albaniji. UCB cijeni značaj rasta i potrebe kontinuiranog investiranja u izgradnje kapaciteta same institucije a naročito stručnih studijskih programa u sljedećem smislu: unaprjeđenje postojećih programa i dizajniranja novih programa koji će se ponuditi u narednim akademskim godinama; kontinuirano obrazovanje akademskog osoblja; pružanje boljih mogućnosti i iskustava za studente kroz studiranje i praksu na evropskim univerzitetima, investiranje u sve tri laboratorije kao i razvoj novih, u skladu sa našim današnjim i budućim potrebama koje proizilaze iz modernizacije opreme i razvoja tržišta rada.

Uloga u projektu: UCB će pomagati Konzorciju projekta u jačanju institucionalnog partnerstva u okviru naučnog sektora, kao i javnom i privatnom sektoru u segment upravljanja rizikom od alohtonih vrsta u partnerskim zemljama. UCB će nastojati unaprijediti mogućnosti za studente kao i povećati atraktivnost diplomiranih kadrova u skladu sa potrebama lokalnog tržišta. UCB će učestvovati u WP1 (Priprema), WP4 (Razvoj), WP6 (Kvalitet), WP7 (Diseminacija) i WP8 (Upravljanje).