Sažetak radnog paketa 4 (WP4)

Sažetak radnog paketa 4 (WP4)

Sažetak radnog paketa 4 (WP4)

Uvođenje nova tri predmeta u nastavni plan i program

Predložena je dopuna postojećeg ili izrada novog kurikuluma za četiri visokoškolske institucije partnerskih zemalja: Univerzitet u Tirani (AUT), Univerzitet u Sarajevu (UNISA), Univerzitet u Bihaću (UNBI) i Univerzitet Crne Gore (UCG), s predmetima koje se odnose na identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima stranih i invazivnih vrsta. Sadržaj i detaljne teme predmeta diskutirane su s nastavnim kadrom visokoškolskih institucija programskih zemalja. Osoblje partnerskih zemalja obučeno je za izvođenje predloženih predmeta izravnim predavanjima i osigurano najnovijom literaturom na engleskom jeziku. Konzorcij RiskMan predložio je uvođenje sljedeća tri nova predmeta:

1. Biologija akvatičnih stranih i invazivnih vrsta,

2. Uticaj akvatičnih stranih i invazivnih vrsta,

3. Procjena uticaja i upravljanje akvatičnim stranim i invazivnim vrstama.

 

Pilot testiranje

Pilot testiranje provedeno je kako bi se ocijenila konzistentnost novih predloženih predmeta i utvrdila uključenost i interes studenata visokoškolskih ustanova partnerskih zemalja za nove predmete. Neposredno prije pilot testiranja, partneri programskih zemalja (MSKU, iSea, UNIPA, HIO, EKOMENLOG i UNIZG) pripremili su nastavne materijale na engleskom jeziku i održali seriju frontalnih obuka (online) nastavnom osoblju visokoškolskih ustanova zemalja partnera. Pilot test je proveden od 13. do 18. marta 2022. na UNISA, pri čemu su odabrane sljedeće teme iz novih predmeta i održane kao frontalne lekcije studentima učesnicima:

  1. Biološke karakteristike invazivnih vrsta beskičmenjaka, slatkovodnih i morskih (Predmet 1),
  2. Opće karakteristike akvatičnih stranih i invazivnih vrsta (Predmet 1),
  3. Ekonomski uticaji invazivnih vrsta (Predmet 2),
  4. Uvod u alate za procjenu rizika – AS-ISK (Predmet 3),
  5. Uvod u alate za procjenu rizika – MaxEnt (Predmet 3).

Ishodi i iskustva pilot testiranja su analizirani kako bi se dobile korisne sugestije/komentari za naredne akademske godine, kao i da se omogući prilagodba novih predmeta kriterijima visokoškolskih ustanova u partnerskim zemljama. S tim ciljem, učesnici (studenti) su popunili obrasce evaluacije obuke i dali ocjene tokom frontalnih lekcija u okviru pilot testiranja na UNISA.

Povratne informacije o pilot testiranju

Pilot test na Univerzitetu u Sarajevu pohađalo je ukupno 17-20 studenata. Analizom rezultata pilot testiranja pokazalo se da su sve predstavljene teme naišle na dobar prijem kod studenata. Neke niže ocjene bile su povezane s nedostatkom praktičnog rada. Ova povratna informacija naglašava važnost da je potrebna integriracija teorije s praktičnim radom, posebno u slučaju Predmeta 3 – Procjena uticaja i upravljanje akvatičnim stranim i invazivnim vrstama s temama Uvod u alate za procjenu rizika – AS-ISK i MaxEnt. Praktičan rad za navedene teme nije uključen u pilot test zbog manjka vremena, ali je predviđen u okviru predmeta. Stoga se partnerskim univerzitetima preporučuje izvoditi praktičan rad u sklopu nastave za navedene predmete. Uočene su i niže ocjene u okviru pitanja „Prezentacija ispunjava moja očekivanja“ na temu Opće karakteristike akvatičnih stranih i invazivnih vrsta (Predmet 1), Uvod u alate za procjenu rizika – AS-ISK (Predmet 3) i Uvod u alate za procjenu rizika – MaxEnt (Predmet 3). Razlozi za takav rezultat mogu biti sljedeći:

- tema Opće karakteristike akvatičnih stranih i invazivnih vrsta (Predmet 1) nije previše privukla pažnju jer su predavanja bila generička (studenti su već́ bili upoznati s temom s obzirom da se radilo o studentima Odsjeka za biologiju).

- niža ocjena za lekciju Uvod u alate za procjenu rizika (Predmet 3) može biti uzrokovana specifičnostima teme i nedostatkom praktičnih primjera (uslijed ograničenog vremena).

Završetak novih predmeta i početak procesa implementacije

Predložena tri nova predmeta uključena su u kurikulume visokoškolskih ustanova partnerskih zemalja. Pored toga, tražena oprema je nabavljena i postavljena u laboratorije koje će koristiti studenti. Detalji o službenoj implementaciji u nastavne planove i programe za četiri visokoškolske ustanove partnerskih zemalja kroz uvođenje tri nova predložena predmeta detaljno su prikazani u donjim tablicama:

INSTITUCIJA: POLJOPRIVREDNI UNIVERZITET U TIRANI

Naziv modula

Predmet 1: Biologija akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 2: Uticaji akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 3: Procjena uticaja i upravljanje akvatičnim stranim i invazivnim vrstama

Studijska razina

I ciklus (Bachelor)

I ciklus (Bachelor)

II ciklus (Master)

Naziv studijskog programa

Biologjia Marine dhe Akuakulture (Morska Biologija i Akvakultura)

Biologjia Marine dhe Akuakulture (Morska Biologija i Akvakultura)

Akuakulture (Akvakultura)

Broj ECTS

3

3

6

Broj upisanih studenata

10

10

10

Da li će predmet biti obavezan ili izborni?

izborni

izborni

izborni

Da li je program novi ili ne?

Potpuno novi

Potpuno novi

Potpuno novi

Da li je program akreditiran ili ne?

Akreditiran

Akreditiran

Akreditiran

 

INSTITUCIJA: UNIVERZITET U BIHAĆU

Naziv modula

Predmet 1: Biologija akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 2: Uticaji akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 3. Procjena uticaja i upravljanje akvatičnim stranim i invazivnim vrstama

Studijska razina

II ciklus (Master)

II ciklus (Master)

II ciklus (Master)

Naziv studijskog programa

Ekoinženjerstvo

Ekoinženjerstvo

Ekoinženjerstvo

Broj ECTS

5

5

5

Broj upisanih studenata

očekivano 10

očekivano 10

očekivano 10

Da li će predmet biti obavezan ili izborni?

Izborni

Izborni

              Izborni

Da li je program novi ili ne?

Ovo je potpuno nov program, koji već́ uključuje module. Studijski program se trenutno razvija kao rezultat drugog projekta i trenutno je u fazi evaluacije od strane UNBI Kancelarije za osiguranje kvalitete.

Ovo je potpuno nov program, koji već́ uključuje module. Studijski program se trenutno razvija kao rezultat drugog projekta i trenutno je u fazi evaluacije od strane UNBI Kancelarije za osiguranje kvalitete.

Ovo je potpuno nov program, koji već́ uključuje module. Studijski program se trenutno razvija kao rezultat drugog projekta i trenutno je u fazi evaluacije od strane UNBI Kancelarije za osiguranje kvalitete.

Da li je program akreditovan ili ne?

Akreditacija studijskog programa će se izvršiti nakon godinu dana realizacije programa (Prema pravilniku o akreditaciji na UNBI).

Akreditacija studijskog programa će se izvršiti nakon godinu dana realizacije programa (Prema pravilniku o akreditaciji na UNBI).

Akreditacija studijskog programa će se izvršiti nakon godinu dana realizacije programa (Prema pravilniku o akreditaciji na UNBI).

 

INSTITUCIJA: UNIVERZITET CRNE GORE

Naziv modula

Predmet 1: Biologija akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 2: Uticaji akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 3. Procjena uticaja i upravljanje akvatičnim stranim i invazivnim vrstama

Studijska razina

Doktorski studij (PhD)

Doktorski studij (PhD)

Doktorski studij (PhD)

Naziv studijskog programa

Doktorski studijski program Biologija na PMF-u

Doktorski studijski program Biologija na PMF-u

Doktorski studijski program Biologija na PMF-u

Broj ECTS

3

3

3

Broj upisanih studenata

3-7

3-7

3-7

Da li će predmet biti obavezan ili izborni?

Izborni

Izborni

Izborni

Da li je program novi ili ne?

Postojeći doktorski studijski program Biologija na PMF-u

Postojeći doktorski studijski program Biologija na PMF-u

Postojeći doktorski studijski program Biologija na PMF-u

Da li je program akreditiran ili ne?

Akreditiran

Akreditiran

Akreditiran

 

INSTITUCIJA: UNIVERZITET U SARAJEVU

Naziv modula

Predmet 1: Biologija akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 2: Uticaji akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 3. Procjena uticaja i upravljanje akvatičnim stranim i invazivnim vrstama

Studijska razina

II ciklus studija (Master)

II ciklus studija (Master)

II ciklus studija (Master)

Naziv studijskog programa

Ekologija

Ekologija

Ekologija

Broj ECTS

2

2

2

Broj upisanih studenata

10

10

10

Da li će predmet biti obavezan ili izborni?

Izborni

Izborni

Izborni

Da li je program novi ili ne?

Postojeći program Ekologija

Postojeći program Ekologija

Postojeći program Ekologija

Da li je program akreditiran ili ne?

Akreditiran

Akreditiran

Akreditiran