Partneri na projektu

Partneri na projektu

UNIVERZITET MUĞLA SITKI KOÇMAN (Koordinator)

Opis partnera: Univerzitet Mugla Sıtkı Koçman (MSKU), osnovan 1992. godine pod nazivom Univerzitet Muğla, je sveobuhvatni i progresivni državni unverzitet smješten u Mugla metropolitanskom području (Egejska regija Turske). Od osnivanja, MSKU je posvećen kvalitetu u visokom obrazovanju i istraživanju kao doprinosu sociokulturnom, naučnom i tehnološkom razvoju Turske. MSKU uključuje 21 fakultet, 4 postdiplomska studija i 13 stručnih srednjih škola lociranih u centru grada, odnosno različitim distriktima. Na univerzitetu studira preko 44.500 studenata, a zapošljava više od 1.500 članova akademskog osoblja. Polaznici studija na MSKU obrazuju se kroz savremene kurikulume u skladu sa ECTS standardima. Akademsko osoblje čini tim mladih i dinamičnih predavača, od koji većina ima međunarodno iskustvvo i pristup. Na MSKU se sprovode regionalni, nacionalni i međunarodni istraživački projekti, kroz koje studenti koji učestvuju mogu steći profesionalno i naučno iskustvo. MSKU učestvuje u EU programima, kao i drugim globalnim partnerstvima i programima razmjene, pa je tako domaćin preko 1.200 međunarodnih studenata iz preko 60 zemalja. MSKU je jedan od najvažnijih centara za obrazovanje i distribuciju znanja i u javnom i u privatnom sektoru. Kroz ovaj memorandum naglašeno je da je veza univerziteta i industrije kao dio javno-privatnog partnerstva jedna od najvažnijih vodilja univerziteta i drugh zainteresovanih strana. MSKU uvijek naglašava važnost oavke vrste odnosa u regionalnom razvoju i u saradnji sa regionalnim malim i srednjim preduzećima (SME) radi na pretvaranju vrijednosti iz regihe u proizvode koji se mogu brendirati. U projekat će biti uključeno visokokvalificirano osoblje iz područja Fakulteta za ribarstvo, Fakulteta za nauku (Biološko odjeljenje) i Fakulteta za menadžment, kao i osoblje Kancelarije za projekte MSKU. Osoblje posjeduje sve kvalifikacije i vještine za koordinaciju Projektnim konzorcijumom u cilju ostvarenja projektnih ciljeva na najbolji mogući način.

 

UNIVERZITET U PALERMU (UNIPA)

 

Opis partnera: Univerzitet u Palermu (UNIPA) je kuturna, naučna i obrazovna institucija u zapadnom dijelu centralne Sicilije. Sa 16 Odsjeka, UNIPA pokriva najvažnija područja savremenog naučnog i tehnološkog znanja. Oko 122 studija (prvi i drugi vciklus obrazovanja) na raspolaganju su studentima svake godine, kao i 44 magistarske i specijalističke, odnosno 23 doktorske studije. Studiji su usmjereni na obrazovanje specifičnih profesija, često kroz saradnju sa vanjskim institucijama i preduzećima. Ovakav oblik obrazovanja privlači oko 10.000 brucoša svake godine. Istraživači na UNIPA svakodnevno se trude naći nove odgovore na pitanja iz područja prirode, nauke i društva. Laboratorije su otvorene lokalnim zajednicama, što predstavlja prvi korak saradnje između akademske i poslovne zajednice. U njima se sprovode osnovna i primjenjena istraživanja, dajući priliku mladim umovima da iskoriste svoju intuiciju na najbolji način. Uspješan transfer tehnologije podrazumijeva potpunu sinergiju inovativnih tehnologija, naučne izvrsnosti, proizvodnih sistema i procesa. Zapravo, potrebno je implementirati cjeloviti sistem koji bi uključivao „know-how“, proizvodne procese, dobra, usluge i organizacione i operacione vještine. Odsjek zemaljskih i marinskih nauka (DISTEM) će predstavljati UNIPA u projektu RiskMan. Zahvaljujući velikoj stručnosti koju UNIPA  generalno posjeduje, a posebno u području eksperimentalne ekologije, marinske biologije, ekologije invazivnih vrsta moći će pokriti većinu tema predloženih u projektu.

Uloga u projektu: UNIPA-u će u projektu RiskMan predstavljati Odsjek zemaljskih i marinskih nauka (DISTEM). Zahvaljujući velikoj stručnosti koju UNIPA  generalno posjeduje, a posebno u području eksperimentalne ekologije, marinske biologije, ekologije invazivnih vrsta moći će pokriti većinu tema predloženih u projektu. Konkretno, UNIPA će rukovoditi radnim paketom WP3 Development – Implementacija modela upravljanja rizicima na Zapadnom Balkanu, a biće uključena i u sve ostale radne pakete.

 

HIDROBIOLOŠKI INSTITUT OHRID (HIO)

Opis partnera: Hidrobiološki institut Ohrid je osnovan 1935. godine, što ga čini najstarijom naučnom institucijom u Sjevernoj Makedoniji. HIO je javna institucija od nacionalnog interesa licencirana za monitoring sva tri prirodna jezera u zemlji, kao i druga vodena tijela. Godine 2005. Institut je akreditovan za izvođenje postdiplomskih studija (u skladu sa Bolonjskom konvencijom) u okviru Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitoli. Institut ima više od 50 sporazuma o saradnji sa naučnim institucijama diljem svijeta, a naučnici Instituta objavili su više oid 1000 naučnih radova. Hidrobiološki institut Ohrid je javna, vladina institucija, odnosno njeogv rad u potpunosti finansira Vlada kroz Ministarstvo nauke i obrazovanja. Osim toga, Institut se finansira kroz angažmane za različite usluge (monitorinzi, analize) koje pruža javnim i privatnim organizacijama. Institut se takođe finansira kroz prihode od administrativnih troškova međunarodnih projekata. Trenutno HIO ima oko 30 zaposlenika, od kojih su 16 naučno osoblje, a ostali su administrativno i ostalo osoblje.

Uloga u projektu: Hidrobiološki institu Ohrid u projektu RiskMan učestvuje kao institucija zemlje učesnice u programu. Uloga Institua biće da podrži partnerske države Zapadnog Balkana u kompletiranju aktivnosti u području monitoringa i istraživanja za vrijeme trajanja projekta, ali i nakon njegovog završetka. Podrška osoblja Hidrobiološkog instituta Ohrid fokusiraće se na pomoć u razvoju Strategije i plana monitoringa alohtonih i invazivnih vrsta u Ohridskom i Prespanskom jezeru (pogranična jezera). Uz to, pomoći će ostalim partnerskim državama kroz organizaciju radionica za građanstvo, obrazovanje i trening edukacijskog osoblja, radnika na uzgajalištima ribe, predstavnicima opština, ministarstava i ostalih nacionalnih i lokalnih institucija u balkanskim zemljama. HIO će biti uključen u sve radne pakete.

 

 

UDRUŽENJE ZA EKOLOGIJU EKOMENLOG OHRID (EKOMENLOG)

Opis partnera: EKOMENLOG Ohrid osnovan je 2015. godine. Iako se još uvijek smatra mladom NVO, udruženje su osnovali profesionalci aktivni u području zaštite okoliša duže od dvije decenije, odnosno duže od 5 godina u polju ekosistemskih usluga. Misao vodilja u osnivanju Udruženja bila je pomoć lokalnoj i centralnoj vlasti u pravilnom evidentiranju pitanja životne sredine, kao i pružanje podrške, saradnje i inicijativa za pronalaženje rješenja za određena pitanja i probleme. Misija Udruženja je „podsticanje posvećenosti i javne svijesti u borbi za zaštitu životne sredine of prirodnih i antropogenih zagađivala, kroz pojedinačnu i kolektivnu promjenu ljudske svijesti  i informacije o populaciji kroz kontinuirani monitoring i upravljanje problemima u polju zaštite okoliša. Vjerujemo da svaki pojedinac ima pravo na zdravu i čistu životnu sredinu, što je i naš konačni cilj – ostvarenje zdrave i čiste životne sredine za nas i buduće generacije“.

Uloga u projektu: Udružennje za ekologiju, Ekomenlog Ohrid biće uključen u sve radne pakete projekta RiskMan kao institucija zemlje učesnice u programu. Konkretna uloga Udruženja biće podrška partnerskim državama Zapadnog Balkana u projektu ojačanja kapaciteta za uspostavljanje Građanske naučne mreže za monitoring i sakupljanje podataka i za poboljšanje mogućnosti za podizanje javne svijesti šire javnosti, studenata u sistemu visokog obrazovanja i operatora uzgajališta riba u Balkanskoj regiji. Uz to, Udruženje će imati ključnu ulogu u implementaciji onlajn platforme sa informacijama o pojavama alohtonih vrsta u partnerskim državama. Platvorma predstavlja jedan od rezultata projekta, a biće dostupna zainteresiranim stranama i javnosti. Platforma će se dopunjavati rezultatima narednih koraka, a pristup će biti otvoren.

 

SVEUČILIŠTE U  ZAGREBU (UNIZG)

Opis partnera: Sveučilište u Zagrebu (UNIZG) predstavlja najveći univerzitet u Hrvatskoj, sa 31 fakultetom, 3 umjetničke akademije i raznim univerzitetskim centrima i odjeljenjima. Kao sveobuhvatan srednjeevropski univerzitet, UNIZG nudi obrazovne programe u svim naučnim poljima (umjetnost, biomedicina, biotehnologija, tehničke, humanističke, prirodne i društvene  nauke) i širok spektar kurseva na svim nivoima studija, od osnovnih do postdiplomskih, za preko 70.000 studenata. Osim u obrazovanju, Sveučilište se ističe i istraživačkim radom sa doprinosom od preko 50% u ukupnom istraživačkom učinku Hrvatske. Agronomski fakultet (FAZ), kao jedna od organizacionih jedinica UNIZG-a, učestvuje u predlogu projekta kao organizacija zemlje učesnice u programu. FAZ je osnovan 1919. godine, i vodeća je organizacija višeg i visokog obrazovanja iz područja poljoprivrede u Hrvatskoj. Zauzima važnu poziciju u obrazovnom, naučnom i istraživačkom sistemu zemlje. Djelovanje FAZ-a organizovano je kroz 28 zavoda sa 457 članova osoblja, kao i 7 eksperimentalnih stanica. Predavači i istraživači FAZ-a uključeni su u izvođenje osnovnih, razvojnih i primijenjenih istračkih projekata, i aktivno učestvuju u profesionalnoj saradnji. Plodna profesionalna saradnja uspostavljena je sa različitim klijentima (instituti, državna administracija, poslovni sektor), a istraživači FAZ-a ulestvovali su u međunarodnim razvojnim projektima i projektima primjenjenog istraživanja. Akademsko osoblje Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju uključeno je u predavanja o marikulturi i akvakulturi slatkih voda, biodiverzitetu, osnovama zoologije, akvatičnoj ekologiji i ihtiologiji vezano uglavnom za marinske i slatkovodne invazije. Trenutno je u toku nekoliko projekata vezanih za slatkovodne invazije.

Uloga u projektu: UNIZG u projektnom prijedlogu učestvuje kao organizacija zemlje učesnice u programu, a predstavlja ga Agronomski fakultet (FAZ). UNIZG će voditi radni paket WP1 – Preparation, Reviewing and Analysing Existing European practices. Osim toga, biće uključen u sve radne pakete. UNIZG će sarađivati sa svim partnerskim institucijama, konzorcijumom i svim zainteresovanim stranama kroz radionice, seminare i sastanke.

ALBANSKI CENTAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ (ACEPSD)

Opis partnera: Generalnu misiju ovog albanskog centra (ACEPSD) predstavlja pronalaženje rješenja za očuvanje biodiverziteta i harmonizaciju zaštite života u razvoju održivog socio-ekonomskog razvoja ruralnih i urbanih naselja Albanije.Ciljevi: 1. Minimiziranje i smanjenje efekata industrijalizacije u rijekama, jezerima, lagunama i morima (kao što su ugljenovodici, morski i rječni otpad, itd.); 2. Zaštita ugroženih vrsta u rjekama, jezerima i morima (ribe, sisari, gmizavci, itd.) i usmjeravanje aktivnosti u akvakulturi i ribarstu u održivome smjeru. 3. Ojačanje zaštite ugroženih habitata izgradnjom partnerstva sa lokalnim i centralnim vlastima i međunarodnim organizacijama, senzibilizirajući obližnja naselja i reigoroznim monitoringom zaštićenih područja na kopnu i moru. 4. Ojačavanje ekonomskog i društvenoh razvoja u ruralnim i urbanim cjelinama kroz implementaciju incijativa vezanih za strušno obrzaovanje, zaštitu životne sredine, poljoprivredu malog obima, mali obalni ribolov i održivu akvakulturu u zdravoj životnoj sredini. 5. Podržavanje naučnog istraživanja važnih pitanja iz područja životne sredine povezanih sa promjenama klime, poljoprivredom, ribarstvom, akvakulturom i naukama iz oblasti životne sredine.

Uloga u projektu: Kao institucija zemlje učesnice u programu, uloga ACEPSD-a u projektu RiskMan biće da sarađuje sa ostalim partnerskim i programskim organizacijama u cilju implementacije projekta. Konkretno, ACEPSD će voditi radni paket WP2 – Preparation- Identify the current status of NN species in Western Balkan, uz pomoć AUT-a i ALB-ADRIATIC-a. ACEPSD će takođe imati ključnu ulogu u organizaciji radionica i sastanaka sa relevantim zainteresovanim stranama (ribari, zapsoleni u akvakulturi, predstavnici javnih i privatnih institucija) u Albaniji za diskusiju i komunikaciju vezano za dobivene podatke i mogući razvoj akcija koje bi rezultirale poboljšanjem stabnja, kao i diseminaciju rezultata projekta.