Sažetak radnog paketa 4 (WP4)

Sažetak radnog paketa 4 (WP4)

Sažetak radnog paketa 4 (WP4)

Uvođenje 3 nova predmeta u nastavni plan i program

Predloženi su novi izborni predmeti koji se odnose na identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima stranim i invazivnim vrstama, za uključivanje u nastavne planove i programe 4 visokoškolske institucije partnerskih zemalja [Univerzitet u Tirani (AUT), Univerzitet u Sarajevu (UNISA), Univerzitet u Bihaću (UNBI) i Univerzitet Crne Gore (UCG)]. Kontekst i detaljna tema predmeta dogovorena je sa nastavnim kadrom visokoškolskih institucija partnerskih zemalja, a zaposleni su obučeni direktnim časovima i obezbjeđivanjem najnovije literature o ovoj temi na engleskom jeziku. Konzorcijum RiskMan je predložio slijedeća 3 nova predmeta:

1. Biologija akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

2. Uticaji akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

3. Procjena uticaja i upravljanje akvatičnim stranim i invazivnim vrstama

 

Pilot testiranje

Stoga je sprovedeno pilot testiranje kako bi se ocijenila konzistentnost novih predloženih predmeta i utvrdila uključenost i interesovanje studenata visokoškolskih ustanova partnerskih zemalja za nove predmete. Pre pilot testiranja, partneri programskih zemalja (MSKU, iSea, UNIPA, HIO, EKOMENLOG i UNIZG) pripremili su nastavne materijale na engleskom jeziku za osoblje visokoškolskih ustanova zemalja partnera i održali seriju frontalnih obuka (online) nastavnom osoblju. Pilot test je sproveden od 13. do 18. marta u UNISA-i i tokom nedelje slijedeće teme su odabrane iz 3 nova kursa kao frontalne lekcije studentima učesnicima:

  1. Biološke karakteristike invazivnih vrsta invertebrata, slatkovodni i marinski (Predmet 1)
  2. Opšte karakteristike akvatičnih stranih i invazivnih vrsta (Predmet 1)
  3. Ekonomski uticaji invazivnih vrsta (Predmet 2) 
  4. Uvod u alate za procjenu rizika – AS-ISK (Predmet 3)
  5. Uvod u alate za procjenu rizika – MaxEnt (Predmet 3)

Ishodi i iskustva iz pilot testiranja su analizirani za dalju upotrebu i da daju sugestije/komentare korisne za naredne akademske godine, kao i da omoguće da se novi predmeti prilagode kriterijumima visokoškolskih ustanova u partnerskim zemljama. Sa tim ciljem, tokom frontalnih lekcija napravljenih u okviru pilot testiranja u UNISA, prikupljeni su obrsaci evaluacije obuke i ocjena učesnika.

 

Opšti komentari povratnih informacija o pilot testiranju

Pilot test na Univerzitetu u Sarajevu pohađalo je ukupno 17-20 studenata. Analizom rezultata pilot testiranja pokazalo se da su sve predstavljene teme naišle na dobar prijem kod studenata. Retke „negativne“ povratne informacije bile su povezane sa nedostatkom praktične sesije. Ova povratna informacija naglašava važnost za studente da integrišu teorijske lekcije sa praktičnim, posebno u slučaju Predmeta 3 – Procjena uticaja i upravljanje akvatičnim stranim i invazivnim vrstama -  Uvod u alate za procjenu rizika – AS-ISK i MaxEnt. Ove praktične lekcije, iako nisu uključene u pilot test iz vremenskih razloga, bile su predviđene u okviru cijelih tema kursa i njihovo izvođenje se toplo preporučuje osoblju partnerskih univerziteta koji će nastaviti nastavu. Povodom pitanja „Prezentacija ispunjava moja očekivanja“ pojavile su se i negativne povratne informacije na temu Opšte karakteristike akvatičnih stranih i invazivnih vrsta (Predmet 1), Uvod u alate za procjenu rizika – AS-ISK (Predmet 3) i Uvod u alate za procjenu rizika – MaxEnt (Predmet 3). Razlozi za ove negativne povratne informacije mogu biti slijedeći:

- za temu Opšte karakteristike akvatičnih stranih i invazivnih vrsta (Predmet 1) nije im privukla pažnju previše generička tema predavanja (studenti su već bili upoznati sa temom obzirom da su studenti Odsjeka za biologiju).

- za lekcije vezane za Uvod u alate za procjenu rizika (Predmet 3) negativna povratna informacija može biti zbog specifičnosti teme i nedostatka praktičnih primjera (zbog ograničenog vremena).

 

Završavanje novih predmeta i početak procesa implementacije

Predložena 3 nova predmeta su završena u visokoškolskim ustanovama partnerskih zemalja. Pored toga, tražena oprema je nabavljena i postavljena u laboratorije koje će koristiti studenti. Detalji o zvaničnoj reformi nastavnih planova i programa 4 visokoškolske ustanove partnerskih zemalja kroz uvođenje 3 nova predložena predmeta su detaljno dati u tabelama 2, 3, 4 i 5.

INSTITUCIJA: POLJOPRIVREDNI UNIVERZITET U TIRANI

Naziv modula

Predmet 1: Biologija akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 2: Uticaji akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 3: Procjena uticaja i upravljanje akvatičnim stranim i invazivnim vrstama

Studijski nivo

Osnovne studije (Bachelor)

Osnovne studije (Bachelor)

Master studije (Master)

Naziv studijskog programa

Biologjia Marine dhe Akuakulture (Marinska Biologija i Akvakultura)

Biologjia Marine dhe Akuakulture (Marinska Biologija i Akvakultura)

Akuakulture (Akvakultura)

Broj ECTS

3

3

6

Broj upisanih studenata

10

10

10

Da li će predmet biti obavezan ili izborni?

izborni

izborni

izborni

Da li je program novi ili ne?

Potpuno nov

Potpuno nov

Potpuno nov

Da li je program akreditovan ili ne?

Akreditovan

Akreditovan

Akreditovan

 

 

INSTITUCIJA: UNIVERZITET U BIHAĆU

Naziv modula

Predmet 1: Biologija akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 2: Uticaji akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Course 3. Risk Analysis and management of aquatic NNS

Studijski nivo

Master studije (MS)

Master studije (MS)

Master studije (MS)

Naziv studijskog programa

Ekoinženjerstvo

Ekoinženjerstvo

Ekoinženjerstvo

Broj ECTS

5

5

5

Broj upisanih studenata

Očekivano 10

Očekivano 10

Očekivano 10

Da li će predmet biti obavezan ili izborni?

Izborni

Izborni

Izborni

Da li je program novi ili ne?

Ovo je potpuno nov program, koji već uključuje module. Studijski program se trenutno razvija kao rezultat drugog projekta i trenutno je u fazi evaluacije od strane UNBI Kancelarije za osiguranje kvaliteta.

Ovo je potpuno nov program, koji već uključuje module. Studijski program se trenutno razvija kao rezultat drugog projekta i trenutno je u fazi evaluacije od strane UNBI Kancelarije za osiguranje kvaliteta.

Ovo je potpuno nov program, koji već uključuje module. Studijski program se trenutno razvija kao rezultat drugog projekta i trenutno je u fazi evaluacije od strane UNBI Kancelarije za osiguranje kvaliteta.

Da li je program akreditovan ili ne?

Akreditacija studijskog programa će se izvršiti nakon godinu dana realizacije programa (Prema pravilniku o akreditaciji na UNBI).

Akreditacija studijskog programa će se izvršiti nakon godinu dana realizacije programa (Prema pravilniku o akreditaciji na UNBI).

Akreditacija studijskog programa će se izvršiti nakon godinu dana realizacije programa (Prema pravilniku o akreditaciji na UNBI).

 

 

INSTITUCIJA: UNIVERZITET CRNE GORE

Naziv modula

Predmet 1: Biologija akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 2: Uticaji akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Course 3. Risk Analysis and management of aquatic NNS

Studijski nivo

Doktorske studije (PhD)

Doktorske studije (PhD)

Doktorske studije (PhD)

Naziv studijskog programa

Doktorski studijski program Biologija na PMF-u

Doktorski studijski program Biologija na PMF-u

Doktorski studijski program Biologija na PMF-u

Broj ECTS

10

10

10

Broj upisanih studenata

3-7

3-7

3-7

Da li će predmet biti obavezan ili izborni?

Izborni

Izborni

Izborni

Da li je program novi ili ne?

Postojeći doktorski studijski program Biologija na PMF-u

Postojeći doktorski studijski program Biologija na PMF-u

Postojeći doktorski studijski program Biologija na PMF-u

Da li je program akreditovan ili ne?

Akreditovan

Akreditovan

Akreditovan

 

INSTITUCIJA: UNIVERZITET U SARAJEVU

Naziv modula

Predmet 1: Biologija akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet 2: Uticaji akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Course 3. Risk Analysis and management of aquatic NNS

Studijski nivo

Master (MS)

Master (MS)

Master (MS)

Naziv studijskog programa

Ekologija

Ekologija

Ekologija

Broj ECTS

2

2

2

Broj upisanih studenata

10

10

10

Da li će predmet biti obavezan ili izborni?

Izborni

Izborni

Izborni

Da li je program novi ili ne?

Postojeći program Ekologija

Postojeći program Ekologija

Postojeći program Ekologija

Da li je program akreditovan ili ne?

Akreditovan

Akreditovan

Akreditovan